Informatie over Wkkgz voor zorgaanbieders

18-2-2016

Per 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. Er is in de wet vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. Verder bepaald deze wet wat er moet gebeuren als cliënten een klacht hebben over de zorg. De Wkkgz komt in de plaats van twee regelingen: De Kwaliteitswet zorginstelling en de Wet klachtrecht cliënten in de zorgsector. De inhoud van de kwaliteitswet keert grotendeels terug in de nieuwe wet; het klachtrecht wordt in de Wkkgz wezenlijk anders geregeld.

De Wkkgz bevat naast bepalingen over klacht- en geschillenbehandeling zaken als een meldplicht bij disfunctioneren, het recht van de patiënt op keuze-informatie, het recht van de patiënt op informatie over incidenten en fouten en een regeling van veilig melden van incidenten. Ook wijzigt de Wkkgz de toezichtbepalingen betreffende de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Deze wet richt zich op alle zorgaanbieders, dus naast instellingen ook op pedagogen met een eigen praktijk.

Op dit moment zijn de Wmo en de Jeugdwet nog niet aangepast aan de eisen van de Wkkgz, het is de bedoeling dat in de toekomst nog gaat gebeuren. Tot die tijd blijft de wettelijke verplichting uit de Jeugdwet gelden voor zorgaanbieders om zich aan te sluiten bij een onafhankelijke klachtencommissie bestaan.

Wat moet u als zorgaanbieder regelen om te voldoen aan de eisen die de Wkkgz stelt?

Klachtenregeling

Per 1 januari 2017 dient u een regeling te hebben voor ‘een effectieve en laagdrempelige opvang en afhandeling’ van klachten. Dit dient te gebeuren in samenspraak met cliëntenorganisaties. Een klachtenfunctionaris helpt de cliënt en geeft voorlichting, advies en ondersteuning en bemiddelt tussen de klager en de zorgaanbieder. Ook pedagogen met een eigen praktijk dienen ervoor te zorgen dat hun cliënten terecht kunnen bij een klachtenfunctionaris. Dit betekent niet dat alle praktijken een eigen klachtenfunctionaris dienen te hebben, een pedagoog met een eigen praktijk kan zich ook aansluiten bij een klachtfunctionaris die werkzaam is voor meerdere zorgaanbieders.

Geschilleninstantie
Per 1 januari 2017 moet elke zorgaanbieder aangesloten zijn bij een erkende geschilleninstantie; dit geldt ook weer voor de pedagoog met een eigen praktijk. U kunt zich aansluiten bij een bestaande instantie, zoals de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken of bij een nieuw nog op te richten geschillencommissie.

Vergewisplicht
Sinds 1 januari 2016 bent u als zorgaanbieder verplicht bij het aannemen van nieuwe medewerkers het functioneren van die nieuwe medewerkers na te gaan. Nieuwe medewerkers in de langdurige zorg en de intramurale geestelijke gezondheidszorg moeten daarnaast een Verklaring Omtrent het Gedrag tonen.

Systeem voor veilig melden van incidenten
Per 1 januari 2016 heeft u geregeld dat medewerkers op een veilige wijze binnen de eigen organisatie onzorgvuldigheden en incidenten in de zorgverlening kunnen melden. Doel is dat collega’s bevindingen met elkaar delen en ervan leren en zo de zorg verbeteren.

Recht op informatie
Uw cliënten hebben recht op goede informatie als iets niet goed is gegaan in de zorgverlening. Er moet informatie verstrekt worden over de aard en toedracht van een incident die voor de cliënt merkbare gevolgen heeft of kan hebben.

Ook dient u de cliënt informatie te verschaffen over welke zorg u te bieden heeft; ervaringen van andere cliënten, kwaliteit van de zorg en de tarieven, zodat cliënten een weloverwogen keuze kunnen maken tussen verschillende zorgaanbieders. 

Uitbreiding geweld in de zorgrelatie
Zorgaanbieders waren al verplicht om seksueel misbruik te melden bij de IGZ. Dit is nu uitgebreid naar alle vormen van geweld in zorgrelaties.