In gesprek met programma Informatievoorziening Sociaal Domein

13-4-2016

Op dinsdag 5 april spraken NIP, NVO, LVVP, NVvP en branchevereniging kleinschalige zorg, als vertegenwoordigers van zelfstandig gevestigden, met het programma ISD (Informatievoorziening Sociaal Domein). Het programma ISD is een initiatief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en brancheorganisaties en richt zich op zowel gemeenten als aanbieders. In het gesprek op dinsdag 5 april is gesproken over het betrekken van vrijgevestigde aanbieders bij dit programma en zijn knelpunten geïnventariseerd die vrijgevestigden ervaren als het gaat om administratieve lasten in de jeugdhulp. Hierbij is gebruik gemaakt van de signalen van leden die de afgelopen tijd bij de verenigingen binnen zijn gekomen.

Als beroepsverenigingen hebben we o.a. de knelpunten rondom eisen in contracten, inkoopvoorwaarden, verwijzingen, aanlevering beleidsinformatie aan CBS, gegevensuitwisseling als het gaat om declareren en softwareprogramma’s gedeeld. Sommige knelpunten zijn specifiek voor vrijgevestigden, andere gelden ook voor instellingen. Binnen het programma wordt met het goed inrichten van landelijke standaarden gezocht naar oplossingen.

Bij de invoering van de nieuwe Jeugdwet hebben we gezamenlijk als beroepsverenigingen meerdere malen aandacht gevraagd voor de positie van vrijgevestigde aanbieders binnen de jeugdhulp en zijn knelpunten betreffende administratieve lasten en privacy aangekaart bij de VNG en VWS. Ook hebben NVO, NIP, LVVP en NVvP in 2015 gezamenlijk de handreiking ‘inkoop jeugd-ggz bij vrijgevestigden’ uitgebracht.

Binnen het programma ISD wordt gekeken hoe knelpunten en administratieve lasten betreffende inkoop, toegang en toewijzing, declareren en factureren, verantwoorden en financiële controle, sturen en monitoren en privacy aangepakt kunnen worden met landelijke afspraken over o.a. gegevensuitwisseling, informatie-uitwisseling en berichtenverkeer.

Het programma ISD verbindt partijen om de volgende doelen te bereiken:

  • Onnodige administratieve lasten vermijden
  • Waarborgen dat publiek geld rechtmatig besteed wordt
  • Adequate zorg aan burgers en beschermen van de persoonlijke leefsfeer van mensen
  • Betrouwbare beleidsinformatie genereren


We houden u graag op de hoogte van het vervolg.

Voor meer informatie, bekijk de website van het programma www.isociaaldomein.nl.