Herziene NVO-beroepscode vanaf 1 januari 2017 van kracht

28-12-2016

Tijdens de algemene ledenvergadering van 15 december 2016 is de nieuwe NVO beroepscode vastgesteld. De NVO beroepscode treedt op 1 januari 2017 inwerking en vervangt de code van 2008. U bent vanaf 1 januari 2017 gehouden aan deze NVO-beroepscode.

De NVO beroepscode is niet fundamenteel gewijzigd en komt niet met nieuwe eisen. De belangrijkste verandering in de nieuwe NVO beroepscode is dat deze op onderdelen gedetailleerder is dan de versie uit 2008. Dit geldt voor:

  • de positie van beide gezaghebbende ouders;
  • de afweging bij een besluit over het doorbreken van het beroepsgeheim;
  • de omgang met de wettelijke meldrechten;
  • de inhoudelijke eisen die aan rapportages worden gesteld.

 

De NVO-beroepscode komt dus niet zozeer met nieuwe aanvullende regels, maar legt de regels die - soms ook door wetgeving - inmiddels in het werkveld als norm aanvaard worden, expliciet vast. De gedetailleerdere regels over deze onderwerpen zijn opgenomen om u duidelijkheid te bieden over de (wettelijke) kaders waarbinnen u werkt. Uit vragen aan de juridische helpdesk van de NVO en tijdens de regionale bijeenkomsten over de NVO beroepscode, blijkt dat leden hieraan behoefte hebben. Door deze informatie te integreren hoopt de NVO het voor u makkelijker te maken; de kaders die de NVO beroepscode en wet- en regelgeving bieden, staan nu overzichtelijk gebundeld. Zo willen we voorkomen dat u zelf informatie bij elkaar moet zoeken.

Uit uw vragen aan de juridische helpdesk en uit klachtzaken komt ook behoefte van pedagogen over de juridische aspecten van ouderschap, gezag en scheiding naar voren. NVO-leden willen graag meer houvast bij deze onderwerpen in hun beroepspraktijk. Daarom is er een bijlage toegevoegd, met onder meer juridische informatie over de positie van de gezaghebbende ouder, de ouder zonder gezag en het toestemmingsvereiste voor hulp aan een kind als de gezaghebbende ouders van mening verschillen.

Bínnen de kaders  van de NVO beroepscode en van wet- en regelgeving maakt u uw eigen afwegingen over uw interventie in soms heel complexe pedagogische situaties of over uitwisseling daarover. Noch de NVO beroepscode, noch wet- en regelgeving kunt u ‘klakkeloos’ toepassen.

De NVO beroepscode is van toepassing op zaken die zich vanaf 2017 voordoen. Op zaken die in 2016 of eerder speelden is de beroepscode uit 2008 van kracht. Omdat de NVO beroepscode inhoudelijk niet wezenlijk is veranderd en omdat vigerende wet- en regelgeving ook toen van toepassing was verwacht de NVO niet dat u als lid, uw cliënten en uw werk- en opdrachtgevers hiervan hinder zullen ondervinden.

Deze versie van de NVO beroepscode is ‘ruwe tekst’; vormgeving en opmaak volgen nog. Omdat de NVO beroepscode vanaf 1 januari 2017 van toepassing is, is het belangrijk dat die ‘kenbaar’ is. Daarom plaatsen we de code alvast op deze manier op de website en kunt u die hier raadplegen. Begin 2017 ontvangt u als NVO-lid het nieuwe boekje met de NVO beroepscode. Verder organiseert de NVO in het nieuwe jaar verschillende bijeenkomsten waar de geactualiseerde beroepscode uitgebreid aan bod komt.

Voor vragen of naderinformatie kunt u contact opnemen met Diana Visser via d.visser@nvo.nl.

Klik hier voor de herziene beroepscode>