Heeft u een klachtenregeling die voldoet aan de Jeugdwet?

17-5-2019

Allereerst is het goed om te weten dat voor de Jeugdwet de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) niet geldt. De eisen omtrent de klachtenregelingen binnen de jeugdhulp zijn dan ook anders dan de eisen die gesteld worden in de Wkkgz. Maar welke eisen zijn er dan wel binnen de Jeugdwet?

Klachtenregeling
De Jeugdwet schrijft voor dat iedere aanbieder (instelling of vrijgevestigde aanbieder) van jeugdhulp of jeugdbescherming moet beschikken over een klachtenregeling (artikel 4.2.1 ev. Jeugdwet). Via het klachtrecht kunnen cliënten aan de orde stellen dat ze niet tevreden zijn met de wijze waarop ze behandeld zijn door de instelling of aanbieder of de voor hen werkzame personen.

Klachtencommissie
Elke instelling en ook vrijgevestigde moet beschikken over een klachtencommissie. Een instelling/vrijgevestigde kan deze zelf instellen of er kan worden aangesloten bij een reeds bestaande klachtencommissie. Hierin zitten mensen die niet bij de instelling horen en dus onafhankelijk zijn. Zij beoordelen klachten en kunnen daar een uitspraak over doen.

Vertrouwenspersoon
De Jeugdwet verplicht gemeenten tot het beschikbaar stellen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon voor Jeugdwetcliënten, de gemeente is dus de bevoegde autoriteit om een vertrouwenspersoon in te stellen. Deze eis ligt dus niet bij de instelling of vrijgevestigde. De onafhankelijke vertrouwenspersoon ondersteunt cliënten bij het formuleren van hun klachten, bij het zoeken naar informele oplossingen en bij het voeren van een klachtenprocedure.