Geen meldplicht huiselijk geweld en kindermishandeling

18-11-2015

Voorlopig komt er geen meldplicht voor huiselijk geweld en kindermishandeling, dit zei staatssecretaris Van Rijn (VWS) tijdens een debat over de jeugdhulp op maandag 16 november. De Taskforce Kindermishandeling deed hiertoe een aanbeveling, omdat er nog te veel kindermishandeling buiten beeld blijft. Een aanpassing van de huidige meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wil de staatssecretaris wel, in het bijzonder van stap 5 om zo beter te weten wanneer er hulptrajecten zijn gestart en of dit ook voldoende is. Het beter informeren van Veilig Thuis zou tot de mogelijkheden kunnen behoren, zij zouden dan een check kunnen doen op eventuele andere behandeltrajecten. Aan een concrete oplossing wordt de komende tijd gewerkt, in overleg met diverse partijen die hiermee te maken hebben. Ook de NVO praat binnenkort hierover met het Ministerie van VWS en de Taskforce Kindermishandeling.

Samen met andere beroepsverenigingen heeft de NVO eind oktober in een brief aan de Tweede Kamer laten weten ernstige bedenkingen te hebben bij een meldplicht en hierover in gesprek te willen met de staatssecretaris om de doelstelling van- en bekendheid over- de meldcode te verbeteren, want daar staan wij volledig achter.

Het debat over de jeugdhulp ging verder over het vergroten van de privacy bewustzijn onder gemeenten, ambtenaren en professionals, de wachtlijsten in de jeugdzorg en jeugd-ggz en de continuïteit van zorg zodra een jongere 18 jaar wordt. De PvdA deed een concreet voorstel om in het 17e levensjaar de jongere, met zijn netwerk, een plan op te laten stellen over werk, wonen, financiën en zorg of ondersteuning en dat de instelling vervolgens een risicotaxatie maakt. Zo zou de jongere beter voorbereid zijn op zelfstandigheid.

Op dit onderwerp zet de NVO ook in. Zo hebben wij vorige week de aanbevelingen van I’m ready onderschreven, zetten wij beleidsmatig in op een goede overgang tussen verschillende stelsels van zorg en onderwijs, ook in overleg met zorgverzekeraars, organiseerden wij een bijeenkomst over mentorschap bij cliënten met een licht verstandelijke beperking en namen wij deel aan een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over continuïteit van zorg.

Natuurlijk ging het in het debat ook over de ouderbijdrage die per 1 januari 2016 wordt afgeschaft. Staatssecretaris Van Rijn (VWS) besloot dit naar aanleiding van onderzoek naar de gevolgen van de ouderbijdrage. Hieruit bleek dat het een drempel is geworden voor het inroepen van hulp en bovendien administratieve lasten met zich meebrengt. Een terugbetaling van de ouderbijdrage in 2015 komt er echter niet.

GroenLinks, D66 en ChristenUnie gaven aandacht aan de zorg voor vluchtelingenkinderen, omdat zij niet dezelfde toegang tot zorg hebben als Nederlandse kinderen. Volgens hen moet dat veranderen, ook om te voorkomen dat zij steeds moeten verhuizen naar een andere opvanglocatie.

Het CDA wil dat er onafhankelijk onderzoek komt naar de redelijkheid van tarieven in de jeugdhulp die worden geboden door gemeenten aan instellingen en praktijken en zal hierover nog een motie indienen. Hierover, en over andere moties, zal op dinsdag 24 november gestemd worden. Over wijzigingsvoorstellen in de begroting, de amendementen, wordt in december gestemd.

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Tim de Kroon (medewerker public affairs) via: t.dekroon@nvo.nl.