Geactualiseerde modellen instemmingsverklaringen gesloten jeugdhulp

23-9-2016

NVO en NIP hebben, in afstemming met Jeugdzorg Nederland, de modellen voor het afgeven van een instemmingsverklaring gesloten jeugdhulp geactualiseerd. De rechter heeft de instemmingsverklaring van de gekwalificeerde gedragswetenschapper nodig om een besluit te kunnen nemen op een verzoek tot opname in een Jeugdzorg Plus instelling.

Een plaatsing in een Jeugdzorg Plus instelling kan noodzakelijk zijn wanneer een jongere ernstige opgroei- of opvoedproblemen heeft die zijn ontwikkeling naar volwassenheid belemmeren, en voorkomen moet worden dat de jongere zich zal onttrekken aan de zorg die hij nodig heeft of daaraan door anderen zal worden onttrokken.

De modellen zijn aangepast aan de situatie onder de nieuwe Jeugdwet en vervangen de modellen die de werkgroep gesloten jeugdhulp NIP/NVO in 2008 heeft ontwikkeld. Naast de modellen van NIP/NVO worden er in het veld ook andere modellen gebruikt. Het gebruik van deze specifieke modellen van NIP/NVO is aan te bevelen, omdat dit de meest actuele verklaring is en er zo uniform gewerkt wordt. De modellen zijn onder andere aangepast aan de nieuwe terminologie, de mogelijke verzoekende partijen zijn uitgebreid en er is een model toegevoegd voor de ‘voorwaardelijke machtiging’. Met een werkgroep van gekwalificeerde gedragswetenschappers van NVO en NIP is verder gekeken wat er simpeler en handiger kon. De nieuwe modellen kunt u vanaf nu gebruiken.

De werkgroep gesloten jeugdhulp NIP/NVO heeft ook gewerkt aan een nieuwe versie van de handleiding voor gedragswetenschappers bij het afgeven van een instemmingsverklaring gesloten jeugdhulp. Deze wordt binnenkort gepubliceerd.

>Bekijk de geactualiseerde modellen hier.