Geactualiseerd reglement College van Toezicht en College van Beroep

22-12-2017

Het huidige reglement van het College van Toezicht en het College van Beroep NVO is ongeveer 10 jaar geleden vastgesteld. Geconstateerd is dat het reglement toe is aan actualisering; het is niet volledig op verschillende punten en formuleringen kunnen duidelijker en toegankelijker. Het geactualiseerde reglement treedt op 1 januari 2018 in werking. Vanaf dan geldt het geactualiseerde reglement voor u, klagers en de Colleges.

Aan Jolande Pfeiffer, tevens ambtelijk secretaris van College van Beroep, is de opdracht gegeven het klachtreglement te actualiseren. Een stuurgroep bestaande uit de voorzitters en ambtelijk secretarissen van de Colleges, de directeur en de medewerker juridische en beroepsethische zaken van het bureau heeft de actualisering van het klachtreglement begeleid. 

Bij de Colleges zijn wensen en opmerkingen ten aanzien van het reglement uitgevraagd.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Er geldt een ‘verjaringstermijn’ voor het indienen van een klacht. Aangesloten wordt bij de bewaartermijn van het dossier in de beroepscode. Als de bewaartermijn is verstreken is de klacht niet ontvankelijk (wordt niet in behandeling genomen).
 • Klagers worden geacht met een door de NVO beschikbaar klachtenformulier de klacht in te dienen. Dit om meer structuur aan te brengen. Klachten die zonder gebruik van het formulier worden ingediend worden wel in behandeling genomen. 
 • De termijn voor het ontvankelijk verklaren van de klacht wordt verruimd naar 4 weken.
 • Het Reglement is duidelijker over aanhouding van de klacht wanneer dezelfde klacht al bij een ander tuchtrechtelijk colleges is ingediend.
 • De mogelijkheid van het indienen van repliek en dupliek wordt niet langer expliciet geboden.
 • Expliciet is nu opgenomen tot wanneer partijen schriftelijk stukken kunnen inbrengen (tot 2 weken voor de hoorzitting of tot het besluit schriftelijke afdoening klacht).
 • In de regeling is niet langer de mogelijkheid tot gescheiden horen opgenomen. Als partijen daar om verzoeken besluiten de Colleges op dit verzoek naar bevindt van zaken. 
 • Het verslag van de hoorzitting wordt zo spoedig mogelijk na de hoorzitting aan partijen toegezonden met de mogelijkheid tot correctie.
 • De mogelijkheid van wraking is nu expliciet in de regeling opgenomen. In (rechterlijke) procedures komt wraking steeds vaker voor. In het huidige reglement staat dat een Collegelid zich moet onthouden van de behandeling van een klacht als er een bepaalde relatie met een der partijen is of als er anderszins een conflict van belangen zou kunnen ontstaan. Er was echter nog niet opgenomen wat te doen als één van de partijen daar een beroep op doet.
 • De beroepstermijn is verkort van acht naar zes weken.
 • De gehele procedure van klacht naar uitspraak duurt in beginsel nu zes maanden in plaats van zeven.

 

Het geactualiseerde reglement kunt u hier raadplegen.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Diana Visser via d.visser@nvo.nl