Expertise psychologen en pedagogen breder inzetten op school en in de samenwerking met de jeugdhulp

10-2-2017

In de zomer van 2016 is een zeer uitgebreide enquête uitgezet onder de leden van NIP en NVO. Wij danken de leden voor de tijd die ze geïnvesteerd hebben in deze enquête.

Uit de opbrengsten blijkt dat psychologen en pedagogen op alle niveaus (leerling, klas, school en bovenschools) werkzaam zijn. In toenemende mate leveren ze een bijdrage aan het beleid op de scholen. NIP en NVO constateren op grond van de uitkomsten dat geïnvesteerd moet worden in hoe de kennis van de psychologen en orthopedagogen in de beleidsadvisering gebruikt kan worden.

Meer dan driekwart van de ondervraagden is van mening dat de zorgplicht die op scholen rust goed vorm krijgt, maar er zijn ook nog regelmatig plaatsingsproblemen.

Van alle respondenten is 84 % betrokken bij het opstellen van een ontwikkelingsperspectief (OPP) van leerlingen. Daarin staan de onderwijsdoelen en de noodzakelijke ondersteuning beschreven. Dat doen de gedragswetenschappers vaak zelf. Anderen geven aan dat ze vooral een coachende of ondersteunende rol hebben.

Als het gaat om het arrangeren van een integraal aanbod aan leerlingen en hun ouder(s) zien we dat  van de psychologen en pedagogen dat iets meer dan de helft op de hoogte is van de afspraken die er zijn met de gemeenten, die de regie voert over de jeugdhulp en jeugdbescherming. Daar is dus nog winst te behalen. Aan de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp geven de leden een 5,9 als rapport cijfer. Integrale hulp is vaak aangewezen, maar lang niet altijd beschikbaar. Dat kan in het belang van de leerling dus beter!

Ook op het terrein van de privacy en het beroepsgeheim is nog het nodige te verbeteren. Daarover voeren NIP en NVO inmiddels overleg met de PO-raad en de VO-Raad.

In juni 2017 organiseren we over privacy in het onderwijs een speciale bijeenkomst. Let op de agenda op onze websites.

Lees meer:
-       Rapport uitkomsten enquête onder psychologen en pedagogen werkzaam in het onderwijs
-       Brochure Psychologen en (ortho)pedagogen in het onderwijs