Evaluatie Jeugdwet gestart

14-10-2016

In opdracht van het ministerie van VWS en het ministerie van V&J is de evaluatie van de Jeugdwet gestart. De evaluatie wordt begeleid door ZonMw en uitgevoerd door het NIVEL, de Juridische Faculteit van de Universiteit Leiden, het Sociaal en Cultureel Planbureau, het Nederlands Jeugdinstituut en de Stichting Alexander.

De Jeugdwet, die 1 januari 2015 in werking is getreden, stelt regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. De resultaten van de wetsevaluatie worden in het voorjaar van 2018 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Wetsevaluatie
De ambitie van deze wetsevaluatie is om een zo volledig en actueel mogelijk beeld te schetsen van de ontwikkelingen. Daarbij is dit geen evaluatie van de jeugdhulp, maar een tussenevaluatie van de Jeugdwet. De Jeugdwet richt zich op een effectiever stelsel van preventie en jeugdhulp. De onderzoeksvragen van deze evaluatie hebben daarom betrekking op zowel de Jeugdwet - biedt de wet een goed juridisch kader -, als de praktijk - wordt de hulp er beter van. De evaluatie beoogt een duidelijk onderscheid te maken tussen enerzijds de werking van de wet en anderzijds de manier waarop en de mate waarin de wet wordt geïmplementeerd.

De NVO zal samen met andere beroepsverenigingen aandacht vragen voor de effecten van de invoering van de Jeugdwet voor professionals. Als u hiervoor signalen met ons wil delen, dan kan dit bij Marlijn de Vries (beleidsmedewerk NVO) via mj.devries@nvo.nl.