Eerste voortgangsrapportage Actieprogramma Zorg voor de Jeugd

7-12-2018

Minister Hugo de Jonge (VWS) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) stuurden gisteren een Kamerbrief met de Eerste voortgangsrapportage Actieprogramma Zorg voor de Jeugd. De ministers liggen op koers. In de brief is veel aandacht voor het vraagstuk van jongeren die achttien jaar worden, met name jongeren in pleegzorg, jongeren in instellingen en  jongeren die licht verstandelijk beperkt zijn. Alle jeugdhulpregio’s hebben hun vernieuwingsplannen ingediend; na beoordeling worden de middelen toegekend en kunnen de regio’s aan de slag. Werkt u in de jeugdhulp? Dan is het voor u belangrijk het plan te kennen. Misschien kunt u, met uw specifieke pedagogische kennis, een bijdrage leveren, als zelfstandige of via uw werkgever.

Overigens is de voortgangsrapportage in één opzicht achterhaald: er staat nog dat minister de Jonge zich beraadt over de vraag in welk wetsvoorstel de opname van de orthopedagoog generalist is geregeld. Dit is inmiddels al enkele weken bekend. Het is als onderdeel van de aanpassingswet Zorg en Dwang op 22 november naar de Tweede kamer gegaan en afgelopen woensdag behandeld in de procedurevergadering van de Tweede Kamer.

De kamerbrief gaat over:

  • De voortgangsrapportage van het actieprogramma, waarin ook de NVO samenwerkende partij is, besteedt aandacht aan de inrichting van het programma, de regionale jeugddeals, het OZJ, wijkteams c.q. wijkgericht werken, de uitvoering van moties rond gezinsgerichte opvang, de ontwikkelingen inzake gesloten jeugdhulp en de aanpak van kwetsbare jongeren die 18 jaar worden in het licht van het advies leeftijdsgrenzen van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) (paragraaf 1);
  • De CBS-cijfers  over jeugdhulp en jeugdbescherming en reclassering (in de eerste helft van 2018 is een daling ten opzichte van de eerste helft 2017). Er vindt een onderzoek plaats naar de volumegroei, die zichtbaar is in de beleidsinformatie Jeugd; een kwalitatief benchmarkonderzoek in 30 gemeenten naar de uitvoering van de Jeugdwet en tot slot een analyse van goedgekeurde aanvragen Fonds Tekortgemeenten;
  • De acties met betrekking tot de beschikbaarheid van specialistische hulp, regionale samenwerking en aanpak wachttijden;
  • De ontwikkelingen binnen de jeugdbescherming, waaronder de aanpak wachttijden Raad voor de Kinderbescherming, de tussenevaluatie Kinderbeschermingswetgeving en een aantal toezeggingen;
  • Uitkomsten van diverse onderzoeken, waaronder het onderzoek financiën pleegzorg, het onderzoek doorzettingsmacht en een aantal nadere onderzoeken zoals de samenwerking jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp met verblijf anders (residentiële hulp, kamertraining, deeltijdverblijf, kortdurend verblijf, observatie en crisisplaatsingen);
  • Wetsvoorstellen die in voorbereiding zijn, waaronder de aansluiting bij de Wkkgz en een aantal overige thema’s, waaronder de stand van zaken meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
     

In de eerste paragraaf over de voortgang van het actieprogramma melden de ministers opnieuw dat zij om de continuïteit van hulp aan jongeren in de overgang naar 18 jaar te bevorderen, de mogelijkheid willen scheppen dat orthopedagoog-generalisten zich kunnen registreren in het BIG-register zodat de OG eindverantwoordelijk kan blijven voor de behandeling van 18+. Dit is van belang voor de continuïteit van zorg. In deze Kamerbrief staat nog dat de minister nog beziet welk wetsvoorstel het meest geëigend is voor opname van de orthopedagoog-generalist in de Wet BIG.

Inmiddels is dat bekend, namelijk de aanpassingswet Zorg en Dwang, zie hiervoor onze eerdere berichtgeving.

Download:
>> Kamerbrief Eerste voortgangsrapportage Actieprogramma Zorg voor de Jeugd en bijlagen