Eerste reactie op vrijstellingen ervaren orthopedagogen en psychologen voor GZ-opleiding

20-7-2018

Recent ontving de NVO een reactie op de eerdere aanvraag voor erkenning van de OG-opleiding voor vrijstelling binnen de GZ-opleiding. Dit in het kader van een al langer lopend project ‘landelijk vormgeven van gepersonaliseerd opleiden binnen de GGZ’, waaraan ook de NVO deel neemt. De opleidingsinstellingen verenigd binnen vLOGO (vereniging landelijk overleg ggz-opleidingsinstellingen) werken al enige tijd aan een verruimd vrijstellingenbeleid op basis van eerder verworven competenties (evc).

De huidige opleiding tot GZ-psycholoog duurt ook voor een orthopedagoog-generalist (minimaal) 2 jaar. De NVO voerde onder regie van P3NL de afgelopen periode overleg met vLOGO over concrete mogelijkheden om ervaren orthopedagogen en psychologen (meer) vrijstelling te bieden op basis van eerder verworven competenties (EVC). Uitgangspunt is natuurlijk dat dit geen afbreuk mag doen aan het niveau van de uiteindelijke kwalificatie. Een eerste stap in het proces was het beoordelen van bestaande opleidingstrajecten (door vLOGO voortrajecten genoemd) op overlap met GZ-opleiding. In februari 2018 werd de NVO, net als de andere verenigingen binnen P3NL, uitgenodigd om informatie te geven zodat de OG-opleiding kon worden beoordeeld op vrijstellingen voor de GZ-opleiding. Zowel de geïntegreerde OG-opleidingen als het individuele traject werden meegenomen. Eind juni ontvingen we als NVO een reactie op deze aanvraag. Ook de beroepsverenigingen NIP en VGCt legden opleidingstrajecten voor ter beoordeling en ontvingen een reactie.

De hoofdopleiders van de GZ-opleiding zien voor de geïntegreerde OG-opleiding grond voor een vrijstelling van het praktijkgedeelte van de GZ-opleiding ter grootte van maximaal 25 procent. Een OG-registratie behaald via een individueel traject komt niet in aanmerking voor vrijstelling. Deze ontvangen reactie baart de NVO zorgen en roept veel vragen op. Voor de NVO telt dat OG-ers voldoen aan het beroepscompetentieprofiel, niet de route waarlangs zij die hebben bereikt. Dát is de basis voor registratie. Het percentage van 25 procent geeft aan dat de OG-opleiding voor 75 procent onderscheidend is van die van de GZ-opleiding. De vraag is echter wat een reële vrijstelling is voor een overstap van de ene naar de andere postmasteropleiding, zeker gezien de huidige context van oplopende wachttijden en een krapper wordende arbeidsmarkt. De orthopedagoog-generalist zou als regiebehandelaar moeten kunnen functioneren op wat hij kán, aansluitend bij specifieke zorgvragen van specifieke doelgroepen in de ggz.

De NVO is op dit moment in overleg met de betreffende hoofdopleider GZ die ons traject heeft beoordeeld over o.a. de beoordelingscriteria, het beoordelingsproces en de status van de beoordeling.