Eerste groep pilot EVC kandidaten van start!

17-3-2016

Afgelopen vrijdag 11 maart is de eerste groep van 12 kandidaten gestart aan de pilot EVC tot orthopedagoog generalist (OG). Na een grondige voorbereiding kunnen we hiermee als NVO gehoor geven aan een wens die vanuit de leden al lang wordt gekoesterd, namelijk het zichtbaar maken en waarderen van individuele competenties, die uiteindelijk leiden tot de registratie NVO orthopedagoog generalist.

EVC staat voor het erkennen van eerder verworven competenties. Met een groep van actieve leden heeft de NVO een pilot uitgewerkt om een EVC procedure tot de registratie OG in de praktijk te kunnen toetsen. Hier hebben we u eerder in deze nieuwsbrief over geïnformeerd. Centraal in deze pilot staat het beroepscompetentieprofiel OG. Uit het grote aantal geïnteresseerden zijn na een informatiebijeenkomst, aanmeldingsprocedure en een inhoudelijke opdracht de 12 meest geschikte kandidaten geselecteerd om deel te nemen aan deze pilot.

Een diverse groep van orthopedagogen uit verschillende werkvelden is vrijdag 11 maart enthousiast gestart aan de eerste bijeenkomst. De EVC-procedure is toegelicht, in groepjes zijn leerdoelen en ontwikkelpunten geformuleerd en er zijn afspraken gemaakt over de manier waarop deze kandidaten kunnen aantonen aan de competenties uit het beroepscompetentieprofiel OG te voldoen. De procedure wordt begeleid door acht deskundige orthopedagogen generalist (supervisoren).

In de zomer wordt het inhoudelijke assessment afgerond en wacht de kandidaten nog een presentatie en eindinterview. In een ervaringscertificaat dat de kandidaten na afloop van de procedure ontvangen, wordt opgenomen aan welke competenties zij voldoen en of zij daarmee aan het vakbekwaamheidsniveau van een orthopedagoog generalist voldoen.

De pilot is nu van start, aanmelding is op dit moment niet mogelijk. De pilot gaat geëvalueerd worden. Met deze pilot wil de NVO de haalbaarheid  van een dergelijke EVC procedure toetsen, evenals de bruikbaarheid van de gekozen methode en instrumenten. Met deze pilot willen we aanwijzingen verkrijgen, alvorens we besluiten of en hoe een dergelijke procedure regulier ingezet zou kunnen worden en wat dan de meest geschikte procedure is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marlijn de Vries (beleidsmedewerker) via mj.devries@nvo.nl.

Afbeelding: EVC kandidaten