De kabinetsplannen voor 2016

16-9-2015

Het zal u niet ontgaan zijn, afgelopen dinsdag 15 september was het Prinsjesdag. Het kabinet heeft haar plannen voor 2016 gepresenteerd middels de Rijksbegroting. De koning sprak in de Troonrede van een groeiende economie en koopkrachtverbetering voor werkenden, maar ook over aanpassingen die nodig zijn rondom het persoonsgebonden budget, om de zorg voor ouderen te verbeteren en geen afwachtende houding te dulden rondom de vluchtelingenstroom.

 

Wat is voor u als pedagoog interessant om te weten? De NVO zet enkele passages op een rij:

 

Gepaste zorg voor kinderen

Kinderen moeten de zorg krijgen die ze nodig hebben zonder dat er sprake is van over- of onderbehandeling. Helder moet zijn wat de lange termijn effecten van medicatie zijn op de gezondheid van kinderen en wat de effectiviteit is van zorg/ondersteuning en medicatie zijn. In 2016 wordt invulling gegeven aan het plan van aanpak waaronder de ketensamenwerking van de beroepsgroepen (hier is de NVO nauw bij betrokken) en de verbinding met het onderwijsveld. Daarnaast wordt verdere uitvoering gegeven aan de aanbevelingen uit het advies van de Gezondheidsraad over ADHD en de participatie van jongeren met psychische problemen (ADHD: medicatie en maatschappij, Gezondheidsraad 2014, publicatie nr. 2014/19). Nederland zal de participatie van jongeren met psychische problemen agenderen tijdens het voorzitterschap van de Europese Unie in de eerste helft van 2016 onder meer door het organiseren van een internationaal symposium over adolescentenzorg en het uitwisselen van goede voorbeelden tussen de lidstaten.

 

Passend onderwijs

Op het terrein van passend onderwijs worden de samenwerkingsverbanden vo, na de invoering van de wetgeving afgelopen jaar, ook verantwoordelijk voor lwoo-pro. Daarvoor ontvangen ze de budgetten voor lichte ondersteuning.

 

Meer ruimte voor nieuwe scholen

Komend jaar wordt er een wetsvoorstel voorbereid waarmee het mogelijk wordt om bijvoorbeeld op basis van vernieuwende onderwijsconcepten een school te beginnen, zodat de scholen beter aansluiten bij de wensen van ouders en leerlingen.

 

Jeugdhulp

Problemen bij het opgroeien of opvoeden en gedragstoornissen van kinderen en jeugdigen worden nu in samenhang opgepakt onder verantwoordelijkheid van gemeenten. De hulp wordt dichter bij het gezin aangeboden en sluit beter aan bij de behoeften van gezinnen. Gezinnen moeten kunnen rekenen op de juiste hulp door goed opgeleide deskundige professionals. Het ministerie van VWS ondersteunt de branche- en beroepsorganisaties, cliëntenorganisaties en gemeenten in het vierjaren-programma Professionalisering Jeugdhulp 2015. Dit programma heeft als doel dat alle professionals in de jeugdhulp met een HBO-opleiding of hoger geregistreerde professionals worden.

De NVO is hier nauw bij betrokken, zowel bij het programma Professionalisering Jeugdhulp, de ontwikkeling van het Kwaliteitsregister Jeugd als de uitvoering van de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming.

 

In het Besluit Jeugdwet is bepaald welke gegevens jeugdhulpaanbieders moeten aanleveren voor de beleidsinformatie. Het CBS is de aangewezen instantie om deze gegevens te verzamelen, te versleutelen en op te slaan. Het CBS publiceert twee keer per jaar statistieken en rapportages over het jeugdhulpgebruik per gemeente. Het CBS ontvangt hiervoor een jaarlijkse bijdrage van VWS. De benchmarkinformatie wordt gepubliceerd op StatLine, de site van de Jeugdmonitor en de site «Waar staat je gemeente» van de VNG.

 

Voor de transitie van de jeugdzorg zijn middelen gereserveerd voor de uitvoering van de Jeugdwet. Het betreft onder meer de organisatiekosten van de Transitieautoriteit Jeugd. Om noodzakelijke jeugdhulp te kunnen blijven bieden kan er door jeugdhulpinstellingen subsidie worden aangevraagd voor bijzondere transitiekosten. De Transitieautoriteit Jeugd geeft advies over de subsidieaanvragen. Voor deze subsidieregeling is in 2016 circa € 60 miljoen beschikbaar voor subsidies en € 4,5 miljoen voor opdrachten.

 

Jeugdbescherming

De Minister subsidieert meerdere projecten op het terrein van jeugdbescherming. Hierbij gaat het onder meer om de financiële tegemoetkomingen voor slachtoffers van seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen (commissie Samson), subsidies voor pilots met familiegroepsplan (netwerkberaad) en subsidie voor de aanpak van vechtscheidingen. De subsidiereeks loopt af omdat de financiële afwikkeling van de regeling voor financiële tegemoetkoming bij seksueel misbruik afloopt in 2016. Daarnaast worden nog diverse kleinere subsidies verstrekt zoals aan centrum Internationale Kinderontvoering (IKO) en Stichting Adoptievoorzieningen (SAV). Het kader voor deze kleinere subsidies blijft stabiel.

 

Wet BIG

Eind 2016 zal er een wetsvoorstel naar de Kamer worden gestuurd om de Wet BIG te wijzigen en te herzien. Op dit moment leveren veldpartijen input, zo ook de NVO. In het bijzonder gaat het om de eisen voor (her)registratie. Voor de NVO is hierbij van belang dat de beroepsgroep orthopedagoog generalist wordt opgenomen als eigenstandig artikel-3 beroep in de Wet BIG en dat er een goede deskundigheidsbeschrijving komt. De minister heeft de NVO laten weten dat dit onderdeel uitmaakt van het tweede traject, namelijk aanpassing van de beroepenregulering. Het streven is om eind dit jaar de wettekst gereed te hebben, zodat in het voorjaar van 2016 het in internetconsultatie kan gaan. Voornemens zal het wetsvoorstel dat hier over gaat, begin 2017 naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Uiteraard zullen wij u van de voortgang op de hoogte houden.

 

Kwaliteit loont

In februari 2015 is met betrekking tot de voorgenomen wijziging van artikel 13 van de Zvw een alternatief pakket maatregelen gepresenteerd, waarmee langs de weg van kwaliteitsverbetering besparingen op de zorgkosten kunnen worden gerealiseerd. Kern van de maatregelen is dat het voor patiënten, zorgverleners en verzekeraars lonender wordt om te kiezen voor de beste zorg. Daarnaast wordt de positie van de patiënt versterkt en het evenwicht in de sector bevorderd. De NVO houdt de ontwikkelingen van dit alternatieve pakket nauwlettend in de gaten en of de doelstellingen die beoogd zijn, daadwerkelijk bereikt worden.

 

Kinderopvang

Het kabinet intensiveert structureel circa € 290 miljoen in de kinderopvangtoeslag. Vanaf 2016 worden de toeslagpercentages in de eerste en de tweede kindtabel (voor twee kinderen en meer) voor iedereen verhoogd. In beide tabellen worden de percentages opgehoogd met 5,8 procentpunt waarbij de allerhoogste toeslagpercentages in de eerste en de tweede kindtabel zijn gemaximeerd op respectievelijk 93% en 94%.

 

In 2016 is de inwerkingtreding van het wetsvoorstel voor het personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk voorzien. Dit ten behoeve van de continue screening van alle personen die op grond van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen over een juiste verklaring omtrent gedrag (VOG) moeten beschikken. Hiermee wordt bijgedragen aan het verder vergroten van de veiligheid van kinderen binnen de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk en het verminderen van de administratieve lasten.

 

In het kader van «Het Nieuwe Toezicht» wordt gewerkt aan herijking van de kwaliteitseisen voor de kinderopvang en het peuterspeelzaal-werk en de aanpassing van het toezicht daarop. Heldere doelen, duidelijke eisen en beter kwaliteit zijn de uitgangspunten. Dit moet leiden tot eenvoudiger en doeltreffender regelgeving en toezicht, meer gericht op de pedagogische kwaliteit van de opvang en minder op structurele randvoorwaarden. Hiertoe zal in 2016 een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

 

Kansen op werk voor kwetsbare groepen

Bij kwetsbare groepen komen factoren samen die de kansen op werk onder druk zetten; dit belemmert participatie en vergroot het risico op armoede. De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) heeft als doel om het perspectief op werk voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te vergroten. De premiekortingsregeling voor oudere werknemers, arbeidsgehandicapte werknemers en mensen die niet het minimumloon kunnen verdienen wordt toegankelijk gemaakt voor kleine bedrijven door de verzilveringsproblematiek voor hen per 2018 op te lossen. Die kleine bedrijven betalen te weinig belasting om van de huidige premiekortings-regeling te profiteren, maar de Wtl maakt het ook voor hen financieel aantrekkelijk om mensen uit kwetsbare groepen aan het werk helpen. Het kabinet dient het wetsvoorstel in 2015 bij de Tweede Kamer in.

 

Wilt u alle begrotingen en de Troonrede nalezen? Klik dan hier.

 

Voor vragen over bovenstaand kunt u contact opnemen met Tim de Kroon (medewerker Public Affairs) via t.dekroon@nvo.nl.