De DSM-5 leidend vanaf 2017 voor bepaling verzekerde zorg (18+)

8-4-2016

De DSM-5 wordt vanaf 2017 leidend voor de bepaling van het verzekerd pakket (vanuit de Zorgverzekeringswet). Dat schrijft minister Schippers in een brief aan de Tweede Kamer. Dit betekent dat zorgaanbieders vanaf 1 januari 2017 de DSM-5 moeten gebruiken om te beoordelen of er sprake is van een psychische stoornis bij cliënten vanaf 18 jaar. Registratie en declaratie kan in 2017 nog wel plaatsvinden op basis van de DSM-IV-classificatie. Dit om de administratieve lasten voor zorgaanbieders zoveel mogelijk te beperken. Via een conversietabel zal duidelijk worden welke DSM-IV-classificatie bij welke DSM-5-classificatie hoort, laat minister Schippers weten.

Andere Gespecificeerde Stoornissen blijven in het verzekerd pakket
Het eerdere plan om ‘Andere Gespecificeerde stoornissen’ (de huidige NAO-classificaties) niet langer te vergoeden is van de baan. Het Zorginstituut had voorgesteld de behandeling van deze stoornissen te schrappen uit het verzekerde pakket, omdat het niet zou gaan om een afgebakende stoornis. De NVO heeft zich hier, samen met andere beroepsverenigingen, tegen verzet en schreef een brief hierover. De minister heeft hier gehoor aan gegeven.

Standpunt NVO over DSM-5
De NVO is van mening dat de DSM-5 een instrument is voor zorgprofessionals om op een eenduidige manier te kunnen communiceren. Het classificatiesysteem van de DSM is oorspronkelijk bedoeld om de vele interpretaties van stoornissen te classificeren. ‘Diagnostic’ betekent dan ook niet diagnose, maar ‘classificatie’. De DSM is daarmee een indicatie-instrument om daar waar nodig hulp te bieden. De meest gepaste behandeling blijft individueel. Ondertussen is de DSM wel een instrument geworden dat zorgverzekeraars gebruiken om te bepalen of een behandeling wel of niet vergoed wordt. Om aanspraak te maken op vergoeding van GGZ-zorg (18+) moet er immers sprake zijn van een DSM-stoornis.

Presentatie DSM-5
De NVO organiseerde meerdere bijeenkomsten over de DSM-5 voor haar leden. Tijdens deze bijeenkomsten kwamen ook de veranderingen in de DSM-5 ten opzichte van de DSM IV aan de orde. De presentatie die tijdens deze bijeenkomst gegeven werd, vindt u op het ledengedeelte in het themadossier 'GGZ'.

Jeugdveld
De jeugd-ggz valt per 1 januari 2015 niet meer onder de Zorgverzekeringswet, maar onder de Jeugdwet. Voor deze overheveling is de afspraak gemaakt tussen de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG), het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) dat jeugd-ggz- aanbieders de geleverde zorg tot 1 januari 2018 nog mogen declareren volgens de systematiek onder het zorgverzekeringsstelsel (via producten en DBC’s) waarbij de DSM wordt gebruikt. Gemeenten mogen hier echter ook van afwijken en dit gebeurt in de praktijk ook. Ook omdat de systematiek onder het zorgstelsel in de ogen van de NVO niet op alle punten jeugdproof is. Er wordt inmiddels gewerkt aan alternatieve bekostigingsmodellen, ter vervanging van het model dat is overgeheveld.