Dag van de Pedagogiek 6 november Erasmus Universiteit Rotterdam

12-11-2015
Afbeelding: Pedagogen congres (2) 6 nov 2015


Vrijdag 6 november ontmoetten een kleine 200 deelnemers, meest NVO-leden, elkaar voor de tweede Dag van de pedagogiek. Ambitie is om met de Dag van de Pedagogiek professionals de mogelijkheid te bieden één dag weer terug te gaan naar de collegebanken en actuele wetenschappelijke inzichten voorbij te laten trekken. In één dag bij!

Dit jaar was het thema Veilig Opgroeien. Frank van der Horst, universitair docent pedagogiek, trad als dagvoorzitter op en verbond de inleidingen, soms met een persoonlijke noot, aan elkaar. Bij diverse sprekers kwam terug dat onveilig opgroeien risico’s heeft voor de ontwikkeling van het betreffende kind, maar ook voor toekomstige generaties. Een andere rode draad was het belang van vakbekwame professionals. Er zijn bewezen effectieve interventies, maar de effectiviteit hangt voor een belangrijk deel af van de vakbekwaamheid van degene die met een bepaald programma of een bepaalde methode intervenieert.

Inmiddels bijna traditiegetrouw werd de Dag van de pedagogiek georganiseerd door de NVO, de studievereniging O&A, uitgeverij Garant en de universiteiten.

Bram Orobio de Castro trapte af met een inleiding over veranderbaarheid van gedrag en over de wisselwerking tussen opvoeders en kinderen. Onder de noemer ‘pittige jaren’ bereikt zijn onderzoek op een laagdrempelige wijze veel ouders, ook ouders die moeilijker bereikbaar zouden zijn. Vroegtijdig advies, zonder onnodige labelling, voorkomt niet alleen veel frustratie bij ouders en kinderen, maar is ook kosteneffectief, liet hij zien.

Ingrid ten Berge volgde als tweede met een inleiding over kindermishandeling. Huiselijk geweld volgens Loesje: dat je je ’s nachts op straat veiliger voelt dan overdag thuis. Ten Berge liet zien dat er nog heel wat schort aan aanbod, psycho-educatie, diagnostiek, effectieve interventies en samenhang van hulp.  Voor verbetering van hulp en stoppen mishandeling is het o.a. nodig om aan te sluiten bij de motivatie van de cliënt, in dialoog met hem te beslissen, de eigen mogelijkheden van gezin en netwerk te versterken en vakbekwame, samenwerkende professionals in te zetten. En op een vraag uit de zaal: ‘ja, verwenning kan ook een vorm van mishandeling zijn.’

Na de pauze ging Trijntje Vollink in op cyberpesten. Zij wees op de grote overlap tussen traditioneel pesten en cyberpesten. Zij onderzocht de mogelijkheid om cyberpesten via een online programma te stoppen. En wat blijkt? Dat werkt niet. Waarschijnlijk is het toch effectiever om dit gedrag via een klassikale aanpak te bespreken.

Inge van der Valk presenteerde een onderzoek naar (v)echtscheiding. De effecten van een echtscheiding op kinderen zijn over het algemeen groot, maar hangen wel af van de kwetsbaarheid van het kind én van de manier waarop de ouders met de scheiding omgaan én van de relatie die zij met het kind hebben. Naar de effecten van een vechtscheiding is nog minder onderzoek gedaan en dat komt o.a. omdat de begripsomschrijving nog aanscherping vergt en indicatoren nog grotendeels onbekend zijn. Wat wel duidelijk is, is wat kinderen willen: zij willen uitleg van hun ouders, gehoord worden, niet teveel verandering, geen ruzie tussen hun ouders en niet te hoeven kiezen.

En tenslotte schetste Stijn Sieckelinck wat er kán gebeuren met kinderen die in zo’n situatie terecht zijn gekomen, minder goede leefomstandigheden hadden dan voorheen, hun vader bijna niet meer zien, het gevoel hebben zichzelf te moeten overtreffen om de moeite waard te zijn. Zij zijn namelijk oververtegenwoordigd onder radicale jongeren. Sieckelinck wil het vraagstuk van radicalisering vooral benaderen als een pedagogisch vraagstuk: wat leren we over de jongere als we naar zijn opvoedingsgeschiedenis kijken?  En wat zegt radicalisering over de ontwikkelingsfase van de jongere? Radicalisering is volgens Sieckelinck niet meer of minder dan een doorgeschoten zoektocht naar identiteit. Met alle maatschappelijke en spirituele idealen die daarbij horen. Met vechten is niets mis, betoogt hij. Maar leer vreedzaam vechten, volgens de principes van onze rechtsstaat.

Of er een derde Dag van de Pedagogiek komt? Dat hang o.a. af van hoe u deze tweede Dag waardeert. Dat weten we over ongeveer een week.