Criteria voor nieuwe aanbieders jeugdhulp

12-11-2015

De Inspectie Jeugdzorg zal nieuwe aanbieders van jeugdhulp in eerste instantie toetsen op 15 van de 58 criteria voor verantwoorde hulp. Dat staat in het Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp, dat de Inspectie heeft gepubliceerd.

Nieuwe aanbieders van jeugdhulp krijgen een half jaar de tijd om hun hulpaanbod op orde te krijgen. Daarna vallen ze onder het toezicht van de Inspectie Jeugdzorg. In eerste instantie zal de Inspectie toetsen op een beperkte selectie uit het toetsingskader Verantwoorde hulp voor jeugd, dat bestaat uit vijf thema’s: uitvoering hulpverlening, veiligheid, leefklimaat, cliëntenpositie en organisatie. Nieuwe aanbieders moeten bijvoorbeeld voldoen aan de criteria ‘Professionals bieden hulp die aansluit bij de relevante ontwikkelgebieden en de problematiek van de kinderen' en ‘De instelling heeft richtlijnen en procedures vastgesteld voor het handelen van de professionals'. De Inspectie Jeugdzorg zal de inspectieresultaten openbaar maken.

Zodra aanbieders voldoen aan de vijftien geselecteerde criteria worden ze niet meer beschouwd als 'nieuw' en vallen ze onder het gehele toetsingskader Verantwoorde hulp voor jeugd.