Bestuur neemt maatregelen op basis van ledentevredenheidsonderzoek

4-2-2016

Eind 2015 zette de NVO een ledentevredenheidsonderzoek uit. Het onderzoek bleek representatief voor het geheel van de NVO en kunt u hier (exclusief voor leden) bekijken.

Leden zijn vooral tevreden over de manier waarop wij informatie verstrekken en over onze ledenactiviteiten. Onze zichtbaarheid vonden leden aanmerkelijk verbeterd. Aandachtspunten die uit het onderzoek naar voren kwamen waren:

 • De positie van de basis(ortho)pedagogen.
 • Positionering van al onze leden op de arbeidsmarkt.
 • De bekendheid van onze netwerken en samenwerkingsverbanden.
 • De procedures van en communicatie over registratie.
 • De koppeling tussen lidmaatschap en registratie.


Het NVO bestuur besloot al eerder tot (verdere) actie waar het gaat om positionering van basis (ortho)pedagogen en om positionering van alle leden op de arbeidsmarkt. Deze acties staan ook in het jaarplan, dat de ALV in december 2015 heeft vastgesteld:

 • De NVO behartigt via de Federatie Beroepen in Zorg (FBZ) uw positie als werknemer in diverse cao’s. Afgelopen periode verschenen o.a. de nieuwe cao’s ggz en jeugdzorg. Komend jaar hopen we onze betrokkenheid uit te breiden met de cao’s onderwijs en met individuele dienstverlening op dit vlak.
 • NVO basis orthopedagogen zijn sinds 1 januari 2016 vrijgesteld van btw voor ‘gezondheidskundige handelingen’.
 • We verwachten dat NVO pedagogen zich in de loop van dit voorjaar kunnen aanmelden, als zij dat willen, bij www.zorgkaartnederland.nl.
 • We onderzochten eind vorig jaar de positie van starters op een werkervaringsplek, ontwikkelen dit jaar een handreiking voor hen en gaan in gesprek met werkgevers om ook in dit opzicht tot gezonde sectoren te komen.
 • Voor startende zelfstandigen ontwikkelden we een handreiking, die u kunt vinden op het ledengedeelte van onze website.
 • Binnenkort publiceren we daar ook onze geheel vernieuwde algemene voorwaarden, de u als zelfstandige kunt gebruiken.
 • We organiseren een aantal keer per jaar een workshop ‘starten als zelfstandige’.
 • Registratie versterkt uw positie op de arbeidsmarkt; er is een wetsvoorstel in ontwikkeling om de orthopedagogen generalist op te nemen in de Wet BIG en we bewerkstelligden eerder dat zowel master pedagogen, master orthopedagogen en postmaster orthopedagogen zich kunnen registeren bij SKJ. We zijn als beroepsvereniging nauw betrokken bij o.a. de registratie-eisen die SKJ stelt.
 • We ontwikkelen folders waarmee pedagogen zich in hun eigen regio kunnen profileren.
 • We hebben sinds jaar en dag op vrijdagmorgen een spreekuur voor arbeidsrechtelijke vragen.
 • Op onze website staan links naar relevante websites, zoals die van de belastingdienst (o.a. VAR).      


Onze netwerken en de activiteiten die zij ondernemen zetten we herkenbaarder op onze website. De netwerken vragen we om meer systematisch informatie te geven aan het ledensegment dat geïnteresseerd is in wat zij doen.

De evaluatie van de herregistratie van de orthopedagogen generalist, en later de basis (ortho)pedagogen vormt input om binnen de verenging in gesprek te gaan over verbetering van onze communicatie en procedures. Natuurlijk zijn we graag bereid te leren van hoe andere verenigingen registratie ‘niet leuker, maar wel gemakkelijker’ maken. 

Op de koppeling tussen registratie en lidmaatschap gaan we ons gedegen beraden met behulp van een extern deskundige. We gaan ervan uit dat we hierover nog voor eind 2016 een besluit kunnen voorbereiden.