Beroepsverenigingen: ernstige zorgen over registratieplicht kindermishandeling

5-2-2016

In een brief aan staatssecretaris Van Rijn (VWS) laat de NVO opnieuw en samen met collega-beroepsverenigingen weten ernstige bedenkingen te hebben tegen het concept ‘vereiste registratie’ dat de staatssecretaris introduceerde in de 7e Voortgangsrapportage Geweld in Afhankelijkheidsrelaties die hij op 12 januari jl. naar de Tweede Kamer stuurde.

De beroepsverenigingen zien in een vereiste registratie dezelfde risico’s die kleven aan een meldplicht: het feit dat een hulpverlener verplicht persoonsgegevens moet aanleveren als hij kindermishandeling niet kan uitsluiten, kan een cliënt ervan weerhouden hulp te zoeken of een al bestaande hulpverleningsrelatie schaden. Dat kan uiterst nadelige gevolgen hebben voor het primaire doel van de hulpverlener: stoppen van de mishandeling.

De beroepsverenigingen begrijpen overigens het motief van de staatsecretaris, het op de radar krijgen van risicosituaties, en denken graag mee over alternatieven. In hun brief wezen zij op zo’n mogelijk alternatief.

Overigens waarderen de beroepsverenigingen dat in de set maatregelen die de staatssecretaris voorstelt terecht een centrale plek is ingeruimd voor de professional. Immers, zij moeten het doen. Ook hebben de beroepsverenigingen begrip voor een aantal andere maatregelen die de staatssecretaris voorstelt, zoals het bewaren van gegevens bij een melding die wordt omgezet in een advies.

De NVO hoopt dat de staatssecretaris en de Kamerleden de input van de beroepsverenigingen meenemen in het debat over Kindermishandeling / Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) op 9 februari van 16.00 tot 19.00 uur. U kunt dit debat desgewenst volgen via de website van de Tweede Kamer commissie VWS.


Lees meer (update 9 feb)