Beroepengebouw

25-5-2018

Afgelopen week keurde het bestuur van de NVO een projectvoorstel goed om, samen met het NIP, de NVGzP en de NVP, tot een nieuw beroepengebouw te komen. In dat beroepengebouw willen we de behoefte van de cliënt aan pedagogische en psychologische zorg veel sterker centraal stellen dan nu gebeurt, met medeneming van gewenste ontwikkelingen als preventie, passende zorg en demedicalisering en van recente onderzoeken. Het gaat om een beroepengebouw van en voor gedragswetenschappers, dat diverse domeinen bestrijkt: in ieder geval de ggz, de langdurige zorg en de jeugdhulp.

De NVO beschouwt het als een belangrijke stap voorwaarts dat we in korte tijd gezamenlijk  dit projectvoorstel hebben opgesteld.  Verdere voortgang hangt af van goedkeuring van de besturen van de collega-beroepsverenigingen en van - tenminste procesmatige-  steun  van VWS. We verwachten dat dit komende weken duidelijk wordt.

Overigens acht de NVO het project Beroepengebouw dermate fundamenteel, dat realisering hiervan niet anders dan op de middellange termijn kan plaats vinden; voornemens op de korte termijn, zoals opname van de OG in de BIG, moeten gewoon doorgang vinden!