AO Passend Onderwijs

28-6-2019

Tijdens het algemeen overleg met minister Slob van 26 juni zijn door leden van de Tweede Kamer kritische vragen gesteld over passend onderwijs, dat volgens hen nog niet goed functioneert. Er is een kloof tussen het functioneren van passend onderwijs op papier en de werkelijkheid, aldus enkele leden. De minister gaf in een reactie aan dat wel goede vooruitgang wordt geboekt; hij wil deze positieve beweging voortzetten en niet direct sleutelen aan het systeem van passend onderwijs.

De minister meldde verder dat er geen wettelijke opname van een minimum norm voor basisondersteuning komt. Wel zal de basisondersteuning onderwerp van gesprek zijn in de evaluatie van het passend onderwijs van begin 2020.

De regeling voor een uniforme aanvraag van een TLV voor ernstig meervoudig beperkte leerlingen gaat met ingang van het komend schooljaar in. De regeling daartoe is nagenoeg klaar. Deze regeling geeft landelijke criteria voor de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring met de hoogste bekostigingscategorie voor de duur van de hele schoolloopbaan.

Minister Slob wees bij het leggen van een betere verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp naar het gezamenlijke programma van de coalitie Onderwijs-Zorg-Jeugd dat diverse acties hiertoe in het Implementatieplan (mei 2019) heeft opgenomen. 

Over de zorgplicht met betrekking tot het aanbod voor hoogbegaafden was de minister van mening dat het niet aan de ouders moet zijn om daarvoor een bijdrage te moeten betalen. De zorgplicht ligt bij de scholen/SWV die daarvoor dus ook met een aanbod moeten komen.

Verder is uitgebreid gesproken over de (te hoge) financiële reserves bij samenwerkingsverbanden. Nog dit jaar zal de Onderwijsinspectie schoolbesturen en samenwerkingsverbanden aanspreken die hoge reserves aanhouden.