Ambities arbeidsvoorwaardelijke ontwikkelingen

8-12-2017

De NVO is aangesloten bij FBZ en dit betekent dat FBZ automatisch de werknemersbelangen behartigt van de leden van NVO die onder de cao’s in de zorg vallen. Mede namens onze vereniging sluit werknemersorganisatie FBZ tal van cao’s en sociaal plannen af. FBZ richt zich op goede eigentijdse arbeidsvoorwaarden voor hoogopgeleide zorgprofessionals in dienstverband. In dit kader is het arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2018 vastgesteld. Dit beleid bevat de kaders voor de cao-inzet.

Naast goede primaire arbeidsvoorwaarden ligt de focus bij FBZ op gezond en veilig werken en een goede positionering van de professionals in de instellingen. Ook wil FBZ medezeggenschap bevorderen. Nieuw is dat FBZ een eigen lijst zal indienen bij de OR-verkiezingen. De ambities voor arbeidsvoorwaardelijke ontwikkelingen zijn vastgelegd in het arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2018. Dit beleid is in november vastgesteld door de Algemene Vergadering FBZ, waar de NVO als federatiepartner van FBZ in participeert.

Arbeidsvoorwaardenbeleid: kader voor inzet cao’s
Het arbeidsvoorwaardenbeleid schetst de ontwikkelingen die van invloed zijn op het werkveld of de setting van het werk. Op basis daarvan zijn ambities en standpunten geformuleerd voor arbeidsvoorwaardelijke afspraken. Daarmee vormt dit het kader voor de cao-inzet, bijvoorbeeld voor de onderhandelingen over de salarisontwikkeling in de nieuw af te sluiten cao’s. De daadwerkelijke specifieke inzet per cao bepaalt FBZ samen met de (beroeps)verenigingen en met de leden uit het werkveld die deelnemen in een van de cao-klankbordgroepen. Verenigingen dragen collectieve onderwerpen aan die bij de onderhandelingen meegenomen moeten worden. En de klankbordgroepen geven vanuit de dagelijkse praktijk punten mee die spelen op de werkvloer. Tijdens het cao-traject denken leden van de verschillende beroepsverenigingen in klankbordgroepen mee.

Bij een akkoord voor een nieuwe cao stellen we de leden die onder die cao vallen in de gelegenheid gesteld daarover hun stem uit te brengen. Leden hebben immers het laatste woord. De uitslag van de ledenraadpleging is doorslaggevend voor de uiteindelijke totstandkoming van een nieuwe cao.