Algemeen overleg over jeugdhulp in de Kamer

24-2-2017

Donderdag 23 februari 2017 debatteerde de Tweede Kamer met staatssecretaris Van Rijn (VWS) over het jeugdstelsel. Kamerleden spraken met staatssecretaris Van Rijn onder andere over administratieve lasten en regeldruk, aanbesteding, outcome, inkoopmodellen, het familiegroepsplan, ‘vergeten kinderen’ in de maatschappelijke opvang, de transformatie, de overgang van 18- naar 18+ en de gesloten jeugdhulp.

Zelfstandige aanbieders
Er werd door de SP aandacht gevraagd voor zelfstandige aanbieders, van wie veel signalen komen over de knelpunten en administratieve lasten in het werken met zoveel verschillende gemeenten. Vanwege deze knelpunten zijn er zelfstandige aanbieders die er de brui aan geven. Hierdoor verdwijnt expertise. De SP vroeg aandacht aan de staatssecretaris hoe deze zelfstandige aanbieders beter ondersteund kunnen  worden.

Transformatie
Vanuit verschillende partijen werd ook aandacht gevraagd voor de transformatie. Die is in volle gang, maar hier kan nog meer aandacht voor zijn.

Aanbesteding
De Kamer heeft in 2016 de nieuwe aanbestedingswet aangenomen. Hierdoor zou er ook binnen de Jeugdwet europees aanbesteed moeten worden. Hier is kritiek op vanuit bijna alle partijen. Bij de staatssecretaris wordt aandacht gevraagd voor een overgangsjaar of meer simpelere alternatieven om aan te besteden. En bij aanbesteden zou het niet alleen moeten gaan om het prijsmechanisme, maar juist ook over kwaliteit.

Signaleren en expertise
De PvdA vroeg nadrukkelijk aandacht voor voldoende expertise en kwaliteit binnen wijkteams, zodat er eerder de juiste hulp beschikbaar is voor kinderen en hun ouders.

Administratieve lasten en regeldruk
Bijna alle partijen vragen ook aandacht voor de bureaucratie en de administratieve lasten. Er worden landelijk uniforme standaarden / inkoopmodellen ontwikkeld, maar verschillende partijen zouden zien dat er dwingender één model wordt opgelegd aan gemeenten, bij voorkeur het outcome model. Door te standaardiseren kan er zoveel mogelijk tijd worden besteed aan kinderen en ouders zelf.

Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (wkkgz)
D66 vraagt aandacht voor de positie van de jeugdhulp onder de wkkgz. De staatssecretaris geeft aan dat dit meegenomen wordt in de evaluatie van de Jeugdwet, maar belooft ook hierop terug te zullen komen in de voortgangsrapportage in het voorjaar.

Vervolgproces
De staatssecretaris informeert de Kamer in de voortgangsrapportage van juni 2017 over onder andere bovenstaande onderwerpen. Er wordt een voortgezet algemeen overleg (VAO) jeugdhulp gepland.