Advies cie Meurs: neem orthopedagoog-generalist op als BIG-beroep

18-5-2015

Op 18 mei 2015 bracht de commissie Meurs haar langverwachte advies over het hoofdbehandelaarschap in de GGZ uit: 'Advies Hoofdbehandelaarschap GGZ als Noodgreep'. U kunt het gehele advies hier lezen.

De commissie Meurs adviseert om het begrip hoofdbehandelaar te vervangen door regiebehandelaar. De NVO is positief over dit nieuwe begrip: het gaat uit van het perspectief van de cliënt, waarbij de professional fungeert als aanspreekpunt voor de cliënt, die het hele behandeltraject (of een deel daarvan) coördineert. Het begrip regiebehandelaar sluit ook aan bij ketenrelaties in de zorg.

De commissie stelt een aantal criteria waaraan een regiebehandelaar moet voldoen, onder andere relevante inhoudelijke deskundigheid en werkervaring, deelname aan een vorm van intercollegiale toetsing en BIG-registratie. De NVO denkt dat het nieuwe begrip van regiebehandelaar en de competenties van de orthopedagoog-generalist uitstekend aansluiten op deze rol. De commissie Meurs onderschrijft dit ook en bepleit een structurele oplossing door opname in de Wet BIG van deze beroepsgroep:
"De orthopedagogen-generalist zijn niet BIG-geregistreerd en kunnen om die reden geen behandelaar zijn. De commissie ziet als meest aangewezen oplossing de orthopedagogen aan te wijzen als art.3 wet BIG-beroep. Zij geeft hieraan de voorkeur boven het creëren van een uitzondering op het vereiste van BIG-registratie voor vervulling van het regiebehandelaarschap." (P. 31).

De NVO is uiteraard verheugd over deze uitspraak van de commissie Meurs en hoopt dat de minister dit advies over zal nemen. Ook omdat, en dat schrijft de commissie Meurs ook, de orthopedagoog-generalist voldoende gekwalificeerd is als regiebehandelaar in de GGZ (P. 31).

Het advies gaat verder expliciet in op de rol en positie van vrijgevestigden, die ingebed hoort te zijn in een professioneel netwerk. De NVO vindt het terecht dat er aandacht is voor vrijgevestigden, maar is beducht voor de administratieve lasten die deze constructie met zich meebrengt. Juist vrijgevestigden lijden immers al onder vaak onevenredig grote administratieve lasten. Bij de uitwerking zal de NVO hierop alert zijn.

De commissie Meurs benoemt het Kwaliteitsstatuut GGZ als een instrument om rollen, taken en verantwoordelijkheden tussen professionals in het kader van het regiebehandelaarschap te regelen. Ook dat spreekt de NVO aan.

De NVO wijst er op dat het huidige besluit van minister Schippers (VWS) over beroepen die in aanmerking komen voor het hoofdbehandelaarschap maar tot 1 januari 2016 geldt. De commissie bepleit spoedige invoering van haar advies met ingang van 2017. Daar is de NVO blij mee, maar zelfs als deze ambitie haalbaar blijkt, ontstaat er een hiaat vanaf 1 januari 2016 tot aan de daadwerkelijke invoering. De NVO pleit er voor de huidige constructie te verlengen, en wel zo dat de orthopedagogen-generalist (en kinder- en jeugdpsychologen) helemaal gelijk getrokken worden met de overige negen beroepen die nu hoofdbehandelaar kunnen zijn in de GGZ, dus zowel voor de Generalistische Basis GGZ als voor de Gespecialiseerde GGZ.

De NVO was actief betrokken in de consultatiefase van dit advies van de commissie Meurs. Nu het rapport van de commissie Meurs is verschenen, is het aan de minister om hier haar reactie op te geven namens het kabinet. De reactie van de minister wordt vanmiddag al verwacht. Het is op dit moment onbekend wat de minister wel en niet overneemt. Zodra haar reactie er is, informeren wij u uiteraard opnieuw. Donderdag debatteert de Tweede Kamer commissie VWS zeer waarschijnlijk over dit advies en de reactie van de minister hierop tijdens een Algemeen Overleg.

Na de reactie van de minister in een brief aan de Kamer, volgt waarschijnlijk ook een reactie vanuit de federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen (P3NL) waar de NVO lid van is. Wij verwachten u dus de komende week nog een aantal keren te berichten.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Tim de Kroon (medewerker Public Affairs) via t.dekroon@nvo.nl.