Aanpassingswet Zorg en dwang én OG in de BIG naar Tweede Kamer

30-11-2018

Op 23 november jl. is het wetsvoorstel ‘wijziging wet zorg en dwang en de wet BIG in verband met de invoering van de Wzd-functionaris’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit wetsvoorstel bevat wijzigingen in de Wet zorg en dwang (Wzd) én voorstellen tot wijziging van de wet BIG. Het wetsvoorstel om de OG op te nemen in de wet BIG, waar minister De Jonge in een brief van d.d. 5 november al aan refereerde, is er dus. Goed nieuws voor orthopedagogen en hun collega’s, cliënten én werkgevers!

Voorgesteld wordt om de functie van ‘Wzd-arts’ niet uitsluitend door artsen te laten vervullen, maar deze functie ook te beleggen bij een GZ-psycholoog of orthopedagoog-generalist. Daarbij wordt de naam ‘Wzd-arts’ gewijzigd in ‘Wzd-functionaris’. De regering is van mening dat ook de orthopedagoog-generalist als ‘Wzd-functionaris’ zou moeten kunnen optreden. Daarom neemt dit wetsvoorstel ook de orthopedagoog-generalist op in art. 3 van de Wet BIG.

De functie van ‘Wzd- arts’ biedt een extra waarborg voor kwalitatief goede zorg en versterkt de positie van de cliënt als het gaat om het voorkomen of beperken van onvrijwillige zorg. Aan het feit dat deze functie alleen door een arts kan worden vervuld, kleven echter bezwaren. Die uitte de NVO eerder in een reactie op de internetconsultatie van dit wetsvoorstel. Omdat binnen de VG-sector onvrijwillige zorg vaak niet op medische gronden ingezet wordt, maar vanuit pedagogische of gedragsmatige overwegingen, zijn gedragskundigen (OG en GZ-psycholoog) bij uitstek in staat om te kunnen beoordelen wat nodig is. Dat wordt nu geregeld met het betreffende wetsvoorstel. Met de uitbreiding van de beroepen die de functie kunnen vervullen, wordt ook de naam gewijzigd naar ‘Wzd functionaris’.

Naast deze veranderingen bevat het wetsvoorstel ook de opname van de orthopedagoog-generalist in de Wet BIG. De orthopedagoog-generalist voldoet aan de criteria voor regulering van het beroep in de Wet BIG ter bevordering van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en patiëntveiligheid (nl. beroepsuitoefening gericht op individuele gezondheidszorg, een breed basisberoep onderscheidend van andere beroepen én substantiële risico’s voor de patiëntveiligheid). Door opname in de Wet BIG wordt het mogelijk dat de orthopedagoog-generalist de functie van ‘Wzd functionaris’ kan vervullen.

De NVO overlegt op ambtelijk niveau met VWS wat er de komende periode moet gebeuren. Naast de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel, moeten namelijk in onderliggende regelgeving de opleidingseisen worden vastgelegd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vraag aan welke opleidingseisen de OG moet voldoen om in het BIG-register geregistreerd te kunnen worden en wat de regeling is voor personen die niet de reguliere opleiding tot orthopedagoog-generalist hebben gevolgd. De NVO houdt u via nieuwsbrief en website op de hoogte van de voortgang.