Aanpak vermijdbare administratieve lasten in de jeugdhulp

17-12-2018

De vermijdbare administratieve lasten zijn een doorn in het oog van menig jeugdprofessional. Om in kaart te brengen waar mogelijke oorzaken liggen die aangepakt kunnen worden, is onder SKJ geregistreerden ((ortho)pedagogen, psychologen en jeugd- en gezinsprofessionals) een uitvraag gedaan.
De betrokken beroepsverenigingen NVO, BPSW en NIP zijn zeer tevreden over de grote respons: ruim 4000 professionals hebben de enquête ingevuld!

Belangrijk is dat een groot deel van de respondenten (88%) heeft aangeven dat ze in meerdere of mindere mate last hebben van vermijdbare administratieve lasten, waardoor zij minder tijd hebben voor hun cliënten.

In de uitvraag geven SKJ-geregistreerde jeugdprofessionals als belangrijkste oorzaak voor hun hoge administratieve lastendruk aan dat die komt door regels die volgen uit contracten met gemeenten (77%). Daarnaast hebben relatief veel professionals last van regelgeving vanuit het Rijk (47%) en regels die afkomstig zijn de eigen werkgever (42%).

Met de uitkomsten van dit onderzoek gaan de beroepsverenigingen verder aan de slag. Dat doen we bijvoorbeeld in het bestuurlijk overleg met de minister op 19 december, in de actieprogramma’s ‘Ontregel de zorg’ en ‘Zorg voor de Jeugd’ en door het verzamelen van goede voorbeelden uit de praktijk over het verminderen van de lastendruk.

De beroepsverenigingen zetten zich al actief in voor een verder terugdringen van de vermijdbare lastendruk en blijven dat ook doen. In de afgelopen tijd hebben we dat al gedaan door o.a. mee te denken over de jaardocument verplichting van kleine aanbieders, de internetconsultatie over het woonplaatsbeginsel, het onderwerp bespreekbaar te maken bij cao-onderhandelingen en dragen we bij aan de standaardisatie van administratieve processen.

Alle tijd die gaat zitten in vermijdbare administratieve lasten, kan niet besteed worden aan het contact met kinderen en hun ouders en verzorgers, de onderlinge samenwerking en het investeren in vakmanschap.

Achtergrond

Uit de Evaluatie jeugdwet, de stem van de professional  bleek dat professionals kwalitatief goede hulp willen bieden, willen investeren in het bijhouden van hun vak en zich bewust zijn van hun professionele verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd geven zij aan dat ze in hun werk belemmerd worden door de bureaucratie en de regel- en verantwoordingsdruk waarmee ze dagelijks worden geconfronteerd. De gerapporteerde hoge regeldruk bevestigde het beeld uit de eerste evaluatie Jeugdwet .

In mei 2018 is het Actieplan Ontregel de zorg  naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin werd aangekondigd dat de voortgang periodiek zou worden gemonitord om de effecten van de maatregelen te kunnen volgen. Bovenstaande enquête kan gezien worden als een eerste peiling.