Aanpak knelpunten passend onderwijs

29-6-2018

Passend onderwijs is zeker niet mislukt, aldus Minister A. Slob: ‘we zitten nu nog in de implementatiefase, waarvan bij invoering is afgesproken dat die tot 2020 zou duren. Tegelijkertijd zie ik wel dat er verbeteringen nodig zijn’.

Passend onderwijs gaat te veel over de inrichting van bestuurlijke constructies in plaats van wat het beste is voor de kinderen. Schoolleiders en leraren geven aan onvoldoende betrokken te zijn bij de keuzes die het samenwerkingsverband maakt. Leerlingen in het hele land moeten kunnen rekenen op kwalitatief dezelfde ondersteuning. Minister Slob (OCW) stuurde op 25 juni een Kamerbrief Passend onderwijs.

De Kamerbrief en de vele andere bijlagen werden verder ingekleurd tijdens de hoorzitting Passend onderwijs op 27 juni jl met bestuurders, leraren, organisaties en samenwerkingsverbanden. Maandag 2 juli vindt het debat plaats tijdens het Nota-overleg Passend onderwijs.

Minister Slob legt de lat hoog. Hij wil met een gerichte aanpak van knelpunten als eigenaarschap,  informatievoorziening en de verbetering van het aanbod van samenwerkingsverbanden, de ondersteuning aan kinderen via het passend onderwijs in alle regio’s voor 2020 op orde krijgen. Ook licht hij een aantal goede voorbeelden uit.

Scholen stellen nu iedere vier jaar het schoolondersteuningsprofiel vast, waarin zij aangeven hoe zij passend onderwijs willen vormgeven.  Omdat nogal wat tussentijds veranderingen mogelijk zijn gaat de minister wettelijk regelen dat dit schoolondersteuningsprofiel jaarlijks wordt vastgesteld.

Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, hebben scholen een zorgplicht. Daarbij werken scholen samen in een bepaalde regio. Het is voor ouders echter niet altijd duidelijk welke ondersteuning scholen kunnen bieden. Minister Slob verwacht dat samenwerkingsverbanden heldere informatie beschikbaar maken over de ondersteuningsvoorzieningen via hun website en de schoolgidsen van de aangesloten scholen en vraagt de inspectie hier aandacht voor te hebben.

Daarnaast regelt Slob dat scholen meer inzicht krijgen in het beschikbare geld. Ieder samenwerkingsverband en ieder schoolbestuur zou hierover duidelijkheid kunnen en moeten verschaffen aan scholen.

De minister maakt het wettelijk mogelijk dat samenwerkingsverbanden hun aanbod kunnen verbeteren, waardoor er steeds meer mogelijkheden zijn voor maatwerk. Zo kunnen scholen in het regulier onderwijs vanaf augustus tijdelijk afwijken van de onderwijstijd. Dan kunnen kinderen ook in het regulier onderwijs tijdelijk vrijgesteld worden van het minimaal aantal uren onderwijstijd en toch  naar school gaan, al is het maar een paar uur per week.  In het speciaal onderwijs kan dat al.

Daarnaast maakt Slob het wettelijk mogelijk dat samenwerkingsverbanden tijdelijk, voor maximaal een jaar, een plek zoeken voor een kind in het niet-bekostigd onderwijs, mocht dat nodig zijn.

Voor de verbetering aan de ondersteuning van hoogbegaafde kinderen is vanaf volgend jaar structureel 15 miljoen euro extra beschikbaar.

De minister legt een verzoek bij de sector neer om te komen tot eenduidiger procedures voor toelaatbaarheidsverklaringen, met name waar het gaat om verlengingen van aanvragen.

De implementatieperiode van het passend onderwijs duurt volgens afspraak tot 2020. Minister Slob kondigt in zijn brief aan dat hij niet zal schromen om in te grijpen, wanneer aan het eind van de implementatieperiode blijkt dat deze maatregelen onvoldoende hebben gewerkt.

Downloads:
Kamerbrief  
Bijlagen Nota-overleg Passend Onderwijs 2 juli 2018