Aanpak Kindermishandeling en Evaluatie Jeugdwet

22-6-2018

De Kamer draait overuren. Zo was gisteren het Algemeen Overleg Kindermishandeling en in de late avond het debat Evaluatie Jeugdwet. Hot topics waren de kwaliteit van de wijkteams, wachtlijsten voor complexe zorg, integrale jeugdhulp en samenwerking met de huisarts en ten slotte opvoedingsondersteuning als preventieve maatregel. 

In het AO Kindermishandeling en huiselijk geweld stond het Actieplan ‘Geweld hoort nergens thuis, Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling’ centraal. Kamerlid Kirsten Van den Hul (PvdA) kreeg veel respect van beide Ministers en collega-Kamerleden voor het naar buiten brengen van haar verhaal als publiek persoon waarmee zij bijdraagt om het taboe om er over te praten te doorbreken. Van den Hul is tevens mede-indiener van de initiatiefnota Geweld achter de voordeur: de schaamte voorbij. 

‘s Avonds stond het debat Evaluatie Jeugdwet op de agenda. Ook hier waren de nodige rapporten en aanpakken beschikbaar, zoals de ruim 600 pagina’s dikke Eerste evaluatie Jeugdwet en het Actieprogramma Zorg voor Jeugd. De Kamer stelde vragen over de kwaliteit van de lokale teams en de toegang. De Jonge vindt dat hier gemeenten als eerste aan zet zijn. VWS gaat zich samen met VNG, NJi en Ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd inzetten voor het genoemde Actieprogramma om de gemeenten te ondersteunen.

De Jonge realiseert zich dat lokale wijkteams per gemeente verschillen. Hij verwacht veel van regionale samenwerking. Voor specialistische jeugdhulp moet het volmaakt helder zijn wat zij in deze regio van de gemeenten mogen verwachten. Ook is hij van plan met Uitvoeringsvarianten te komen over wat werkt en met meer maatregelen om te zorgen dat de kwaliteit van de wijkteams wordt versterkt.
De minister wil de toegang via huisartsen handhaven, en stelt nadrukkelijk dat hij tegelijkertijd wil aanmoedigen dat als het nodig is steeds de integrale blik in de hulpverlening wordt gezocht.

Voor de specialistische jeugdhulp komen er vangnetafspraken in de regio. Voor de jeugd-ggz is onlangs een aparte rondetafel georganiseerd. De Jonge zegt toe dat ZonMw de knelpunten verder in kaart brengt en goede ontwikkelingen in het land deelt. Rens Raemakers (D66) drong er op aan dat de Minister overeenstemming zoekt met de jeugd-ggz over de manier waarop het onderzoek wordt uitgevoerd en daarbij ook de positie van ouders en kinderen meeneemt. De minister stemde toe met een gedragen onderzoeksopzet.

Ook voor de wachtlijsten ziet De Jonge een regionale oplossing. In elke regio komt een expertteam voor complexe zorg en er moeten afspraken gemaakt worden over doorzettingsmacht. 
Kamerlid Joel Voordewind (Christen Unie) en René Peters (CDA) zijn warme voorstander voor meer aandacht voor opvoedingsondersteuning. De minister wil dat na de zomer gaan koppelen aan het programma Kansrijke Start dat deels ook een overlap kent met de aanpak Scheiden zonder Schade.

Dinsdag aanstaande wordt over diverse moties gestemd, daarover meer in de nieuwsbrief volgende week.