Aangepaste Besluit verplichte meldcode kindermishandeling gepubliceerd

11-7-2017

Op 6 juli jl. is het aangepaste Besluit verplichte meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld gepubliceerd in het Staatsblad.

In het aangepaste Besluit wordt de verplichting geïntroduceerd aan beroepsgroepen die onder de Wet verplichte meldcode vallen om de respectievelijke meldcodes uit te breiden met een afwegingskader. In dit afwegingskader wordt per beroepsgroep beschreven wat er onder ernstige gevallen wordt verstaan en welke situaties als acuut of structureel onveilig gedefinieerd kunnen worden en dus moeten worden gemeld bij Veilig Thuis. Vanaf 1 januari 2019 is het gebruik van de afwegingskaders verplicht.

De professional houdt dus de keuze om te melden of niet en hiermee is er geen sprake van een meldplicht. Hiermee komt het wettelijk beroepsgeheim of de zwijgplicht van professionals niet in het gedrang. De Raad van State wees hierop in zijn advies en refereerde hierbij ook naar de reactie die de NVO gezamenlijk met andere beroepsverenigingen al formuleerde op de plannen om de meldcode kindermishandeling aan te scherpen.

Naast dit afwegingskader krijgt Veilig Thuis een bredere functie, waardoor de samenhang verbetert tussen melden en zelf hulp bieden. Veilig Thuis kan dan over een langere periode van tijd en vanuit verschillende bronnen informatie bij elkaar brengen.

De NVO zal dit afwegingskader de komende periode gezamenlijk met andere aanpalende beroepsgroepen gaan ontwikkelen. Hierbij wordt tevens uitgewisseld met andere sectoren, om zo de eenduidigheid in de verschillende afwegingskaders te bevorderen.

De rijksoverheid zal de ontwikkeling van de afwegingskaders op verschillende manieren ondersteunen. Zo komt op korte termijn een basisdocument ‘Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ beschikbaar. Tevens wordt een factsheet ‘De radarfunctie van Veilig Thuis’ gepubliceerd. In oktober volgt een handreiking ‘Praten met kinderen’. Via onze website en digitale nieuwsbrief zullen wij u over deze publicaties informeren.

Bekijk hier een korte animatie die Augeo heeft gemaakt over wat er precies verandert: