Aangenomen Moties wetgevingsoverleg begroting Jeugd

23-11-2018

Op 12 november was het wetgevingsoverleg voor de begroting Jeugd. Deze week is gestemd over de ingediende moties. Aangenomen werden de moties over gezinshuizen, pleegouderschap, passend onderwijs in gesloten jeugdzorg, kleine jeugdaanbieders, aanpak eenzaamheid bij jongeren en de reikwijdte van jeugdhulp.

Lisa Westerveld (GroenLinks) diende een motie in waarin de Kamer de regering verzoekt om te regelen dat ook jongeren die verblijven in jeugdzorginstelling onderwijs krijgen dat bij hen pas. Vooral in een gesloten jeugdzorg is geen passend onderwijsaanbod.

Ook komt de Kamer op voor de positie van gezinshuizen en pleegouders. Zo werd de motie van Lisa Westerveld omarmd waarin de Kamer de regering verzoekt om in overleg met pleegouders en de belastingdienst te inventariseren welke maatregelen rond belastingen en toeslagen ongunstig zijn voor pleegouders en dit op te lossen. De motie van René Peeters (CDA) kreeg groen licht waarin de Kamer aan de regering verzoekt de ervaren lasten bij invullen jaarverantwoording en risico-inventarisaties voor kleine jeugdhulpaanbieders – waaronder dus gezinshuizen –  te verminderen.

De Kamer nam ook de motie aan van Joel Voordewind (ChristenUnie) waarin de Kamer de regering verzoekt om te kijken of de leeftijdsgrens van jongeren in gezinshuizen – gelijk de pleegzorg – ook omhoog kan van 18 jaar naar 21 jaar.

René Peeters diende tevens een motie in over het voorkómen van uithuisplaatsing van gezinnen met kinderen wegens schulden en armoede. En Atje Kuiken (PvdA) over het vrijmaken van budget voor initiatieven voor tijdelijke geïntensiveerde zorg zodat kwetsbare jongeren minder snel naar gesloten jeugdhulp worden overgeplaatst. Ook zij kregen de steun van de Kamer.

Rens Raemakers (D66) en Kuiken kregen steun van de Kamer met een motie over de aanpak van eenzaamheid onder jongeren.

René Peeters, Joel Voordewind en Judith Tielen (VVD) willen meer duidelijkheid over reikwijdte van door de overheid geleverde jeugdhulp. Een belangrijk punt daarbij is hoe preventie en vroegsignalering beter tot hun recht kunnen komen.  De NVO is zeer benieuwd wat hier uitkomt en zal het gesprek dat VWS oa met VNG, NJi en Movisie hierover gaat voeren met grote interesse volgen.

Download hier de moties