Aandacht voor uitblijven passende jeugdhulp

8-6-2018

In een brandbrief luidden 500 jeugdrechtadvocaten de noodklok: Jongeren verblijven langer in een gesloten instelling dan nodig en gewenst is, omdat voor vervolgplaatsingen wachtlijsten bestaan. Onlangs debatteerde de Kamer hierover met minister Hugo de Jonge van VWS.

Een van de speerpunten in het actieprogramma Zorg voor de Jeugd is het verkorten van de verblijfsduur in gesloten instellingen. De minister wil dat zorg aan de jeugd "zo thuis mogelijk" geboden worden. Kamerleden zijn kritisch. Hijink (SP) denkt dat gemeenten niet genoeg specialistische zorg hebben ingekocht. Westerveld (GroenLinks) vraagt of de bijdrage van het Rijk niet omhoog moet als gemeenten te weinig geld hebben om de juiste zorg in te kopen.

Volgens de minister verschillen de achtergronden van de wachtlijsten in de jeugdzorg per regio. Als sommige gemeenten vinden dat ze te weinig geld hebben om passende hulp te bieden, moeten ze toch gewoon aan hun wettelijke jeugdhulpplicht voldoen. Peters (CDA) denkt dat de oorzaak niet enkel in de financiering ligt. Er zijn volgens hem signalen dat steeds meer jongeren in een gesloten zorginstelling terechtkomen in plaats van in een gevangenis. Maar minister De Jonge ziet geen stijging van het aantal jongeren dat in een gesloten instelling wordt geplaatst.

Tielen (VVD) wil dat hulpverleners meer samenwerken, zodat de aanwezige kennis niet versnipperd raakt. Plaats jongeren niet in een gesloten instelling zonder dat er een plan is voor wat er daarna met hen gebeurt, suggereert Peters (CDA).

Raemakers (D66) houdt een pleidooi voor kleinschalige, gezinsachtige voorzieningen. Zijn motie hierover werd aangenomen. Ook vraagt hij in beeld te brengen hoe vaak een machtiging gesloten jeugdhulp verlengd moet worden omdat er geen tijdige en passende jeugdhulp op gemeentelijk niveau beschikbaar is. Ook deze motie is aangenomen en de minister gaat betreffende gemeenten actief aansporen tot het nemen van maatregelen.

Download:
Brandbrief: Tekort aan passende jeugdhulp voor minderjarigen!