Aandacht voor thuiszitters toegenomen: Elfde voortgangsrapportage passend onderwijs

23-6-2017
Afbeelding: Meisje op bankje


In deze Kamerbrief blikt Staatssecretaris Dekker terug op bijna drie jaar passend onderwijs en wordt de tussenbalans opgemaakt. Bij de start van passend onderwijs is uitgegaan van een invoeringsperiode van 2014 tot 2020.

De staatssecretaris baseert  zijn voortgangsrapportage op verschillende onderzoeken die zijn uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NR0), bevindingen van de Inspectie Onderwijs en gesprekken met het veld. De voortgangsrapportage is opgebouwd rondom drie centrale thema’s: passend onderwijs op school; samenwerkingsverbanden passend onderwijs; en de afstemming met jeugdhulp en zorg. Volgens Dekker zijn er al veel positieve resultaten behaald, hij concludeert dat het stelsel in de huidige vorm werkt en er geen grote nadere stelselwijzigingen nodig zijn.

Als positieve ontwikkelingen noemt Dekker: Er wordt steeds meer samengewerkt tussen regulier en speciaal onderwijs. Meer leerlingen krijgen een passende plek op een reguliere school. De aandacht voor thuiszitters is toegenomen. Samenwerkingsverbanden en gemeenten zijn samen actief bezig om te kijken hoe zij ook voor deze leerlingen onderwijs kunnen organiseren.

De film van Thijs die in groep 7 thuis kwam te zitten en vervolgens weer naar een reguliere school voor voortgezet onderwijs gaat, is een mooi voorbeeld van hoe pedagogen een bijdrage kunnen leveren bij het terugdringen van het aantal thuiszitters.
Kijk hier naar het filmpje (inloggen vereist) dat in opdracht van de NVO is gemaakt.

Op de onderdelen waar het nog niet soepel verloopt, wordt de komende periode extra ingezet: De ervaren bureaucratie op de scholen moet omlaag. Naast dat de scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hier zelf een taak in hebben, krijgt de operatie regels ruimen een vervolg, o.a. ook gericht op samenwerkingsverbanden passend onderwijs. De aansluiting tussen onderwijs en zorg moet beter. Daar wordt, samen met het ministerie van VWS extra op ingezet, zodat de leerlingen met een complexe ondersteuningsvraag ook de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben.

Op dit moment werkt de NVO op het dossier dyslexie al samen met OCW, VWS en onder andere het NIP en NKD aan deze betere aansluiting tussen onderwijs en zorg.

Bij de elfde voortgangsrapportage hoort een aantal bijlagen met onderzoeken uitgevoerd door Evaluatie Passend Onderwijs.