ALV en eindejaarsbijeenkomst 'Het belang van het kind?'

Afbeelding: CitySense 2 dec 2015

 

Graag nodigen wij  u uit voor een Algemene Ledenvergadering én voor de eindejaarsbijeenkomst. Zowel ALV als de eindejaarsbijeenkomst vinden plaats op donderdag 15 december in CitySense, een evenementenlocatie in het hart van Utrecht. Klik hier voor een routebeschrijving.

Het belang van het kind?
Het afgelopen jaar is, met een projectgroep die bestaat uit leden die samen de werkvelden van de pedagogiek dekken en met een extern projectleider, hard gewerkt aan de actualisering van de NVO-beroepscode. De huidige beroepscode is in 2008 voor het laatst bijgesteld. Op hoofdlijnen en wat betreft uitgangspunten voldeed de code nog prima. Maar sinds 2008 is er natuurlijk wel veel veranderd. Er zijn diverse nieuwe stelselwetten ingevoerd, zoals passend onderwijs, de jeugdwet en de Wet Langdurige Zorg. Op onderdelen was ook binnen de beroepscode sprake van voortschrijdend inzicht. En vooral: leden gaven aan behoefte te hebben aan meer houvast. Bijvoorbeeld over het al dan niet moeten betrekken van beide gezaghebbende ouders bij de hulp aan een kind of over verzoeken om informatie van wijkteams over een kind omdat het wijkteam zich zorgen maakt. Ook leven er vragen over het recht van ouders om rapportages te mogen blokkeren en over de positie van mentoren en bewindvoerders van wilsonbekwame meerderjarige cliënten. De beroepscode zal nooit klip-en-klare handreikingen geven; u bent een professional die in een specifieke contact handelt en dat vergt specifieke afwegingen voor dié context. We hebben wel geprobeerd u iets meer houvast te bieden in complexe situaties.

De geactualiseerde beroepscode ligt ter besluitvorming voor aan de Algemene Ledenvergadering. Dat is een belangrijk moment; na vaststelling is de nieuwe beroepscode op uw handelen van toepassing.

Maar ook het traditiegetrouwe inhoudelijke deel van de Eindejaarsbijeenkomst staat in het teken van de beroepscode. Op interactieve wijze nemen projectleider Lydia Janssen en projectgroepvoorzitter Femmie Juffer u aan de hand van casuïstiek uit de praktijk wat het betekent om te handelen als een goed pedagoog.

PROGRAMMA
16:30 uur     Inloop
17:00 uur     ALV (zie agenda)
18:30 uur     Pauze
18:45 uur     Shared dinner

19:45 uur     Beroepscode,  casuïstiek uit de praktijk. Interactie o.l.v. Lydia Janssen en Femmie Juffer
20:45 uur     Afsluiting, dessert en netwerkborrel
21:30 uur     Einde


ALV
In de Algemene Ledenvergadering komen naast de gebruikelijke bespreking van de verslagen, onder andere ook het jaarplan, begroting en de geactualiseerde beroepscode aan bod. Een agenda is hieronder opgenomen.
Mocht u de behoefte voelen een agendapunt toe te voegen, dan kunt u dit tot uiterlijk 2 december 2016 kenbaar maken bij Dieke Maatman (bestuurssecretaris) via D.Maatman@nvo.nl of 030-3031730.

 

Agenda ALV

1. Opening, mededelingen, vaststellen quorum
2. Verslag 10 december 2015* / Verslag 30 juni 2016* (besluitvormend)
3. Jaarplan 2017* / Begroting 2017* / Contributie 2017*
4. Stand van zaken belangstelling HBO'ers* (informerend / besluitvormend)
5. Verenigingsstructuur* (besluitvormend)
6. Herziene Beroepscode* (besluitvormend)
7. Rondvraag
8. Sluiting

*bijlagen zijn te downloaden op het ledengedeelte onder bestuursberichten.
 

 

Aanmeldingsformulier "ALV en eindejaarsbijeenkomst" op 15 december 2016