Hoofdlezing 1: Eveline Euser ‘Wat bedreigt en wat versterkt je professionele fitheid?’

Je bent pedagoog en hebt niet voor niets voor dit vak gekozen. Waarschijnlijk ben je sensitief, empathisch en heb je oog voor de behoeften van mensen. Om die talenten tot bloei te laten komen en ook duurzaam te laten floreren, blijken enkele omstandigheden belangrijk. Zoals in de technologie gesproken wordt van ‘high tech’ beroepen die vragen om specialistische kennis, zo doen veel pedagogen ‘high touch’ werk. High touch werk is werk dat een groot emotioneel appèl op je doet.

Maar wat als er sprak is van te lang, te vaak, te veel….? Dan kan compassiemoeheid sluipenderwijs gaan opspelen. Want precies dat empathische talent kan ook uitgeput raken en leiden tot een gevoel van uitputting en verlies van werkplezier. In het bijzonder het aanhoren en behandelen van traumatische ervaringen van gezinnen blijkt een risicofactor. Kortom, precies dat wat het werk mooi maakt, kan het ook (te) zwaar gaan maken. Hoe daarmee om te gaan?

In deze lezing ga ik daarom in op:

- Hoe is het met jouw professionele fitheid op dit moment? Je doet een korte check bij jezelf
- Als het langdurige afstemmen je veel gaat kosten: compassie moeheid
- Signalen om aandacht aan te besteden die je professionele fitheid bedreigen
- Waar je zelf op kunt letten om je professionele fitheid te versterken

…zodat je je bewust wordt hoe het met jouw professionele fitheid gesteld is, en stapjes kunt nemen om die te versterken, zodat je met voldoening je werk kunt doen.

In deze bijdrage wisselen theorie en ervaring elkaar af: je ontvangt kennis en je wordt geregeld uitgenodigd om voor jezelf na te gaan hoe dit bij jou is.

Eveline Euser is orthopedagoog en in 2009 gepromoveerd op een proefschrift naar gehechtheid, trauma en kindermishandeling. Haar specialisatie is de Infant Mental Health: de zorg voor zwangeren en gezinnen met baby’s, peuters en kleuters. Jarenlang werkte zij als IMH behandelaar en nu ondersteunt zij professionals bij het verwerven en uitdragen van de IMH-visie. Zij is auteur van meerdere publicaties over trauma, kindermishandeling en Infant Mental Health. Eveline is momenteel werkzaam in haar Bureau Ouder-kind Xpertise, van waaruit ze zorgprofessionals traint en superviseert. Ook is ze consulent voor complexe casussen. Van zorgprofessionals wordt veel emotionele beschikbaarheid gevraagd in hun werk. Niet altijd zijn werkomgevingen zo ingericht dat ze medewerkers faciliteren bij die voortdurende emotionele beschikbaarheid. Daarom is Eveline zich gaan verdiepen in het thema professionele fitheid voor zorgmedewerkers. Zij kijkt daarbij naar wat de professional zelf kan doen, wat er op teamniveau mogelijk is en welke stappen organisaties kunnen maken. Eveline integreert daarbij haar gehechtheidskennis, traumakennis en werkt met ervaringsgerichte oefeningen om ervoor te zorgen dat iemand meer regie kan voeren over de eigen professionele fitheid.

Deze lezing is verplicht.

Afbeelding: Foto Eveline Euser
Eveline Euser

Hoofdlezing 2: Ellen Loykens 'De moderne hulpverlener: Competent, Toegankelijk, Efficiënt, Productief, Stressbestendig en Coronaproof in werk en privé. Wat is er nodig om hier in het dagelijks werken steeds beter in te worden?'

Het vak van orthopedagoog stelt hoge eisen aan ons functioneren op verschillende terreinen. De cliënten die persoonlijk met problemen kampen vragen een deskundige en sensitieve benadering met inlevingsvermogen. Ons vak vraagt ook dat we op de hoogte zijn van de meeste recente ontwikkelingen, kennis en methodieken. Soms worden er ook hoge eisen gesteld aan onze productiviteit, planning en organisatie en aan onze administratieve vaardigheden. Wanneer we jonge kinderen hebben of mantelzorger zijn moeten we de dagelijkse druk van de baan ook nog eens combineren met een thuisfront wat aandacht en verzorging vraagt. En dat de laatste periode ook nog allemaal binnen een coronasetting.

Al deze vaardigheden worden ons niet meegegeven als een pakketje in de studie waarmee we klaar zijn voor de praktijk. Ook is het niet zo dat we allemaal in werkomstandigheden werken die behulpzaam zijn in het combineren van deze vaardigheden.

In de lezing wil ik ingaan de beide kanten van de medaille; wat zijn aspecten van een goede werkomgeving en wat zijn aspecten van een goed functionerende professional? Hoe kunnen beide elkaar versterken? Ik wil daarbij uitgaan van de algemeen evidence based werkzame factoren in de hulpverlening.

Ellen Loykens is orthopedagoog-generalist en klinisch psycholoog. Directeur behandelzaken van Molendrift, een ggz-instelling voor jeugd en volwassenen. Bestuurslid van het SKJ.
Ellen combineert haar werk als directeur nog altijd met directe cliëntenzorg en het samenwerken met collega’s in de uitvoering. Zowel in de eigen organisatie als in de samenwerking met een aantal lokale teams maar ook in de crisisdienst Spoed4Jeugd Groningen. In de eigen organisatie wordt al sinds de start gewerkt aan de hand van een aantal leidende principes. Deze betreffen zowel de zorg voor de cliënt als de zorg van het bedrijf voor de medewerkers als de zorg van de medewerkers voor het bedrijf.


Deze lezing is verplicht.

Afbeelding: FotoEllenGOP2
Ellen Loykens

Deelsessies

U moet 2 van de 4 deelsessies volgen als u voor accreditatie in aanmerking wil komen.
Alle 4 mag ook uiteraard, dat kan in het systeem, maar u krijgt er niet meer accreditatie voor.

Deelsessie 1: Jenny ter Wee & Heleen Koppelaar ‘Goed doen en het goede doen. Vakmanschap in het jeugddomein’

Het jeugdveld kent veel verschillende functies, organisaties en taken. Jeugdprofessionals zijn vaak solistisch met hun vak bezig. Tegelijk werkt iedereen aan hetzelfde doel: een gezonde, veilige en kansrijke jeugd voor ieder kind en gezin. Om dit werk goed te kunnen doen in de complexe maatschappij van nu, is het continu van elkaar leren en het versterken van vakmanschap essentieel.

In 2019 deed het Nederlands Jeugdinstituut onderzoek naar het ontwikkelen van vakmanschap bij jeugdprofessionals. We interviewden meer dan 40 professionals die op allerlei manieren met kinderen en jongeren werken. Hoe ontwikkelen deze professionals zich in hun beroep?
Welke leervragen kom je dan tegen en hoe bieden deze professionals het hoofd aan de ingewikkelde casuïstiek waarbij ze betrokken zijn?
Welke kennis en vaardigheden zijn generiek voor elke professional, omdat je allemaal met kinderen en jongeren werkt?
Welke kennis en vaardigheden zijn specifiek voor een vakgebied? Bijvoorbeeld didactiek voor een leerkracht of diagnostiek voor een psycholoog.

In deze workshop nemen we je mee in de resultaten uit dit onderzoek. Voor welke persoonlijke opgaven en voor welke gezamenlijke opgaven sta je in je werk? Hoe zijn professionals bezig om "het goed te doen" en, "het goede te doen"?
We zullen je aan de hand van vragen ook zelf aan het denken zetten over jouw vakmanschap en de ontwikkeling van je professionaliteit.

Jenny ter Wee, Adviseur Vakmanschap en Professionalisering bij het Nederlands Jeugdinstituut. Houdt zich in projecten bezig met het leren en ontwikkelen van vakmanschap van professionals in het brede domein van jeugd. Voorheen als gedragswetenschapper gewerkt in de zorg voor mensen met een (ernstige) verstandelijke beperking en bijkomende problematiek.

Heleen Koppelaar, GZ-psycholoog en orthopedagoog-generalist BIG, Werkzaam bij de Ouder- en Kind Teams in Amsterdam (wijkteam jeugd/gezinnen). Voorheen gewerkt in de Specialistische Kinder- en Jeugd GGZ, Specialistische Jeugd Hulpverlening en in het (speciaal) basis en voortgezet onderwijs.

Jenny ter Wee profielfoto NJI
Jenny ter Wee
foto Heleen Koppelaar
Heleen Koppelaar

Deelsessie 2: Natascha Rombout & Mirthe Maessen ‘En toen kreeg ik een tuchtklacht, tuchtklachten: hoe ga je er mee om en wat leer je er van’

Het is toch even schrikken als je een klacht in de brievenbus aantreft. In deze sessie gaan we in op vragen die er leven over tuchtrecht. Hoe werkt dat eigenlijk, zo’n tuchtklachtprocedure? Waar moet je zijn voor ondersteuning als je een klacht hebt gekregen? Waarom is er tuchtrecht en welke soorten zijn er? Hoe vaak wordt eigenlijk een tuchtklacht ingediend en waarover? Wat kunnen we leren van eerdere tuchtklachten? Deze vragen en meer komen aan bod tijdens de sessie ‘En toen kreeg ik een tuchtklacht’.

Drs. Natascha Rombout - van Wamelen, orthopeda​goog-generalist en (voormalig) lid van het College van Toezicht van de NVO.
Natascha Rombout is al geruime tijd werkzaam als Orthopedagoog-Generalist bij ROC Zadkine (middelbaar beroepsonderwijs).
Ze omschrijft haar baan als dynamisch en zeer uitdagend. Juist de diversiteit van de doelgroep en de problemen in de onderwijssetting spreekt haar aan. Vanuit haar huidige rol is Natascha volop betrokken bij informatieveiligheid en privacyvraagstukken rondom de begeleiding van studenten. Ze begeleidt studenten met leer- gedrags- en psychische problemen in het kader van passend onderwijs.
Vanaf 2012 is Natascha tevens lid van het College van Toezicht. In november 2020 loopt haar tweede zittingstermijn af en zal ze aftreden. 
Natascha: “Ik vind het boeiend om me vanuit mijn specifieke praktijkkennis samen met beroepsgenoten te buigen over complexe vraagstukken rondom de beroepscode. Hierin de stem van zowel de klager als verweerder goed naar voren laten komen, vind ik een mooie uitdaging.”

Mirthe Maessen is gespecialiseerd in gezondheidsrecht en heeft ruime ervaring als jurist op het gebied van Jeugdrecht en privacy. Ze heeft lang in de GGZ gewerkt als juridisch adviseur en werkt sinds 2018 voor de NVO. Bij de NVO verzorgt ze het beroepsethisch spreekuur en ontwikkelt ze onder meer handreikingen voor leden over juridische en beroepsethische kwesties. Daarnaast werkt ze als zelfstandige in haar juridisch adviesbedrijf Zorg voor Recht.

Foto Natascha Rombout
Natascha Rombout-van Wamelen
Foto Mirthe Maessen
Mirthe Maessen

Deelsessie 3: Robin Feenstra ‘Handelen bij signalen van onveiligheid; hoe zorg je goed voor jezelf?’

Wanneer je als professional vermoedens hebt van kindermishandeling en/of huiselijk geweld is het van groot belang om te doen wat nodig is om het thuis weer veilig te maken. Dit is voor veel professionals geen gemakkelijke taak.  Vaak gaat het om beladen en complexe situaties. Hierbij kan de professional zelf ook spanning en emoties ervaren en weerstand en onzekerheid tegenkomen. Tijdens deze lezing wordt aan de hand van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling besproken hoe jij binnen dit proces (ook) goed voor jezelf kan zorgen. Het creëren van een stabiele en veilig situatie voor een ander kan je niet alleen. En gelukkig hoeft dat ook niet. De meldcode is een helpend instrument en de stappen van de meldcode geven je houvast, zodat jij samen met anderen kan doen wat nodig is voor betrokkene(n) én voor jezelf.  Vragen die tijdens de lezing centraal staan zijn:

  • Hoe ga je om met je eigen emoties en spanning bij vermoedens/handelen?
  • Hoe kan je aan de ene kant afstand bewaren en aan de andere kant ook stelling innemen en ruimte nemen in het contact met de ander?
  • Hoe kan je bij vermoedens van onveiligheid betekenisvol samenwerken?
  • En welke interne- en externe professionals kunnen jou daarbij ondersteunen?

Na deze lezing begrijp je de stappen van de meldcode en ontdek je hoe de stappen van de meldcode voor jou ondersteunend en bruikbaar kunnen zijn.

Robin Feenstra is orthopedagoog, (gespreks)trainer en trainingsacteur en werkt als ontwikkelaar en trainer voor de LVAK. Sinds 2013 draagt zij bij aan deskundigheidsbevordering op gebied van de meldcode voor professionals uit alle sectoren. Zij helpt hen op creatieve en praktische manieren te onderzoeken hoe zij zorgvuldig en effectief kunnen handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Kenmerkend voor Robin is haar vermogen om aan te sluiten bij de praktijk en drempels van professionals vanuit zowel haar brede theoretische als praktische kennis. Zij is erg gedreven om professionals in hun kracht te zetten, zodat zij het verschil kunnen maken voor kwetsbare kinderen, gezinnen, ouders en ouderen.  

Afbeelding: foto Robin Feenstra
Robin Feenstra

Deelsessie 4: Danielle Goedhart & Caroline Hooijmans ‘Survival of the fittest’

De lezing: ‘survival of the fittest’ gaat over het bewaken van je eigen professionele fitheid. Het balanceren tussen de vraag en jouw specifieke aanbod kan een uitdaging zijn. Denk bijvoorbeeld aan het begrenzen van jouw expertise, wanneer stop je met het verlenen van hulp? Hoe kun jij je als professional positioneren binnen ingewikkelde casuïstiek? Ook de balans tussen werk én privé, jouw visie als professional en veelvoorkomende valkuilen zal uitvoerig aan bod komen. De lezing zal rijk zijn aan voorbeelden en praktische tips zodat je na de lezing ook daadwerkelijk direct kan gaan toepassen.

De lezing wordt gegeven door Carolien Hooijmans én Danielle Bax-Goedhart. Beide zijn ze sterk van mening dat je goed voor jezelf moet (kunnen) zorgen alvorens je een ander hulp biedt. Carolien heeft jarenlang ervaring als zelfstandige Orthopedagoog-Generalist binnen twee praktijken. Danielle zal o.a. uit ervaring spreken rondom het runnen van haar eigen Kinder- en Jeugdpraktijk. Het enthousiaste duo heeft één gezamenlijk en duidelijk doel: professionals aansporen om hun eigen professionele fitheid eens goed tegen het licht te houden. Kijk je mee?

Carolien Hooijmans is als ZZP-er werkzaam voor twee verschillende vrijgevestigde Kinder- en Jeugdpraktijken binnen de basis GGZ. Inmiddels is zij naast orthopedagoog-generalist ook werkzaam als cognitief gedragstherapeut VGCt® (i.o). Zij heeft als Orthopedagoog ervaring binnen de residentiële jeugdzorg, het speciaal onderwijs en de Kinder- en Jeugd GGZ. Haar huidige werkzaamheden bestaan voornamelijk uit diagnostiek, behandeling en regiebehandelaarstaken.

Danielle Goedhart is gestart binnen de Jeugdzorg Plus en is vervolgens binnen de Kind & Jeugd GGZ gaan werken als Orthopedagoog. Inmiddels runt zij ruim zes jaar Kinder- en Jeugdpraktijk ‘Een Stap Voor’. Binnen de praktijk is zij voornamelijk gericht op het beleid en de uitvoering hiervan. Ook voert zij zelf nog een stuk inhoudelijke behandeling, diagnostiek en werkbegeleiding. Binnen de praktijk heeft zij inmiddels een multidisciplinair team aan professionals opgebouwd, waardoor er vanuit verschillende hoeken expertise en ervaring aanwezig is. Zelf is Danielle afgestudeerd als Orthopedagoog aan de Universiteit Leiden. Afgelopen jaren heeft zij zich verder ontwikkelt en heeft o.a. cursussen: Cognitieve Gedragstherapie, EMDR, schematherapie en neurodiagnostiek gevolgd. Binnen een aantal maanden heeft zij de OG-opleiding voltooid.

foto Danielle Bax-Goedhart
Danielle Goedhart
foto Carolien Hooijmans
Carolien Hooijmans

Ga terug naar de Inschrijving.