Plenair Deel

Afbeelding: Carlijn van den Berg

10:00 – 10:20u             Uithuisgeplaatst, wat neem ik mee? door dagvoorzitter Carlijn van den Berg

Carlijn van den Berg is werkzaam als NVO-basis-orthopedagoog bij gezinshuizenorganisatie Cornerstones Jeugdzorg. Cornerstones Jeugdzorg heeft gezinshuizen in Groningen en Drenthe, in een constructie van onderaannemerschap. Binnen Cornerstones Jeugdzorg verricht zij tevens werkzaamheden voor de Cornerstones Academy waarbij zij trainingen ontwikkelt, beleid schrijft en onderzoek doet. In het verleden heeft zij gewerkt bij jeugdzorgaanbieder Elker als psychodiagnostisch medewerker en was zij pedagogisch medewerker bij een woongroep van het Leger des Heils. Daarnaast heeft zij meerdere vrijwilligersprojecten gedaan bij Humanitas en het Ouderenfonds.
Ook is zij al jaren enthousiast en actief lid van het NVO netwerk Studenten & Starters.

Afbeelding: Nienke_NJi

10:20 – 10:50u                  Richtlijnen Uithuisplaatsing door Nienke Foolen, NJi

De richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming zijn er om jou als professional zo goed mogelijk te ondersteunen in jouw werk als pedagoog. De richtlijnen beschrijven wat onder goed professioneel handelen wordt verstaan en zijn tot stand gekomen op basis van kennis uit de wetenschap, de praktijk en ervaringen van cliënten. De richtlijnen geven richting aan het handelen van een professional, waarbij de professional ook altijd de unieke situatie van de cliënt, de (lokale) wet en regelgeving, de afspraken binnen de organisatie en het beroepsethisch kader van de beroepsgroep moet afwegen. Tijdens een interactieve presentatie word je in vogelvlucht meegenomen in het ontstaan, het nut en de noodzaak van de richtlijnen: en op welke manier je de richtlijnen kunt benutten in jouw werk.

Tijdens deze inleiding wordt specifiek gekeken naar de richtlijnen Crisisplaatsing en Uithuisplaatsing voor jeugdhulp en jeugdbescherming. Waar gaat het precies om bij een uithuisplaatsing? Wat kan er ingezet worden om dit te voorkomen/ En als een uithuisplaatsing onvermijdelijk is, hoe beslis je dan samen met ouders en jeugdigen over het type plaatsing?

Nienke Foolen (Orthopedagogiek, UU, afgestudeerd in 2007) werkt als adviseur en onderzoeker bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Vanuit het programma Vakmanschap houdt zij zich bezig met het toepasbaar maken van kennis, om zo bij te dragen aan het vakmanschap van professionals in het brede jeugddomein. Een groot deel van haar werk besteedt ze aan het programma Richtlijnen Jeugdhulp en jeugdbescherming, dat het NJi in opdracht van de beroepsverenigingen BPSW, NIP en NVO uitvoert. Zie www.richtlijnenjeugdhulp.nl.

Afbeelding: beeld doelgroep 2

10:50 – 11:20u           Wat doet de orthopedagoog?  door Marja de Klerk, Samen Veilig Midden Nederland

In deze lezing wordt je meegenomen in de dagelijkse praktijk van een gedragswetenschapper bij Samen Veilig Midden Nederland, waarin uithuisplaatsen onderwerp van gesprek kan zijn in casuïstiek. Samen Veilig Midden Nederland, bestaande uit Veilig Thuis en gebiedsgerichte SAVE teams, biedt generalistisch preventieve jeugdbescherming, jeugdbescherming en jeugdreclassering. De gedragswetenschapper binnen deze instelling heeft een coachende en adviserende rol naar de HBO geschoolde uitvoerend werker. Een beslissing aangaande uithuisplaatsen, terugplaatsen of doorplaatsen is vastgesteld zijnde een kernbeslissing, wat betekent dat consultatie van de gedragswetenschapper verplicht is.

Marja de Klerk gebruikt haar jarenlange ervaring om je inzicht te geven in hoe situaties worden beoordeeld en er gekomen wordt tot een besluitvorming. Daarbij komt het handelen conform een prioriteitenladder aanbod. Er wordt uiteengezet welke dilemma’s zich in de praktijk voordoen. Aan de hand van de praktijk wordt een beeld geschetst van de werkwijze omtrent uithuisplaatsing en terugplaatsing van kinderen.

Marja de Klerk is orthopedagoog. Zij studeerde in 1990 af aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Zij is werkzaam geweest als groepsleider binnen de crisisopvang en op een kamertrainingscentrum, als gezinsvoogd, als behandelcoördinator op een leefgroep, als adviseur binnen de jeugdzorg. Bij haar huidige werkgever is zij gedragswetenschapper geweest binnen de jeugdbescherming, het spoedeisende zorgteam en momenteel bij Veilig Thuis.

11:20 – 11:35u                  Plenaire discussie en vragen
11:35 – 11:45u                  Marlies Post, directeur NVO
11:45 – 12:45u                  Lunch

Deelsessie 1, 12:45 & 14:15

Afbeelding: Daisy Smeets!

'Pleegkinderen in de klas'
dr. Daisy Smeets, Universiteit Leiden.

Pleegkinderen vormen een kwetsbare groep kinderen. Hulpverleners in de pleegzorg zijn getraind om problemen te signaleren en om hiermee om te gaan, maar ook leerkrachten op school krijgen hiermee te maken. Denk bijvoorbeeld aan allerlei emoties (van verdriet tot woede), aan hechtingsproblematiek of het wennen in een nieuw gezin en een nieuwe klas. Juist omdat pleegkinderen veel bagage met zich meedragen, is het voor hen extra belangrijk dat de leerkracht goed kan omgaan met dit soort situaties. Daisy Smeets heeft onderzoek gedaan naar dit onderwerp. In deze sessie presenteert zij wetenschappelijk onderzoek over het thema ‘pleegkinderen in de klas’ waaronder haar eigen studie over de uitdagingen voor leerkrachten van het basisonderwijs. Het belang van het ondersteunen van leerkrachten komt aan de orde, waarbij aandacht is voor de website die Daisy in dit kader heeft ontwikkeld (www.raadpleeg.org).

Daisy Smeets is Universiteit Docent Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden. Zij is werkzaam binnen de afdeling Forensische Gezinspedagogiek en Jeugdhulpverlening en doet hier onderzoek naar o.a. adoptie en pleegzorg. Ook verzorgt zij onderwijs over deze thema’s. Zo geeft zij jaarlijks een vak over adoptie en pleegzorg en bespreekt zij ook juridische aspecten van de pedagogiek.

Deelsessie 2, 12:45 & 14:15

Afbeelding: Theo Wieldraaijer

'Safer Caring in gezinshuizen'
Theo Wieldraaijer-Vincent, Cornerstones Jeugdzorg.

Gezinshuizen zijn zelfstandige zorgverleners, die in hun eigen huis 24-uurs zorg bieden aan kinderen en/of jongeren. De zelfstandigheid van het beroep van gezinshuisouder biedt een grote mate van eigen identiteit, eigen werkstijl, een geheel eigen invulling van het pedagogisch klimaat waarin de cliënt opgroeit. Naast deze kracht, hebben de professionals een kwetsbaarheid door relatief weinig toezicht en zelfstandig werken. Cornerstones Jeugdzorg gebruikt de methode Safer Caring om over deze kwetsbaarheid in gesprek te gaan. Safer Caring biedt handvatten om het pedagogisch klimaat in het gezinshuis bespreekbaar te maken en zaken af te stemmen met de cliënt en diens ouders. Naast het dagelijks (professioneel) handelen, geeft Safer Caring ook goede handvatten tijdens het traject van matching en plaatsing.

In deze deelsessie licht Theo de methode Safer Caring toe. Hij geeft meer achtergrond informatie over de verschillen in pedagogisch klimaat in verschillende gezinshuizen en hoe gezinshuisouders omgaan met zowel hun professionaliteit als hun kwetsbaarheid hierin. Deelnemers aan de deelsessie worden uitgenodigd zelf na te denken over professionele kwetsbaarheid, aan de hand van enige thema’s uit Safer Caring. Daarnaast wordt er dieper in gegaan op de meerwaarde van Safer Caring in het traject van uithuisplaatsing.

Theo Wieldraaijer-Vincent is mede-oprichter en manager van Cornerstones Jeugdzorg. Na zijn studie SPH aan wat nu NHL Stenden Hogeschool is, heeft hij op diverse plekken in de jeugdzorg gewerkt. “Het uitbouwen, aanpassen en verder ontwikkelen van bestaande en nieuwe methodieken heeft in al mijn eerdere functies altijd mijn specifieke belangstelling gehad. In 2010 startte ik in samenwerking met Yorneo het eerste gezinshuis in Drenthe en na een verhuizing wederom in Groningen. In 2013 werden we als eerste gezinshuis door het zorgkantoor gecontracteerd en daarmee werden we zelfstandig zorgaanbieder. Sinds 2016 heeft onze organisatie een groeiend aantal gezinshuizen aan zich weten te binden. Cornerstones Jeugdzorg is gecontracteerd met alle Groninger en Drentse gemeenten en biedt daarnaast ook interregionale zorg, onder andere in samenwerking met Spirit! en de gemeenten Tiel en Baarn.'

Deelsessie 3, 12:45 & 14:15

Afbeelding: Mariska ter Steege

'Stoppen met uithuisplaatsen?!'
Mariska van der Steege, zelfstandig adviseur.

Uithuisplaatsing van kinderen is binnen de jeugdhulp onderwerp van debat. Is uithuisplaatsing eigenlijk wel wenselijk, doen wij het in pleeggezinnen en in instellingen zoveel beter dan wanneer kinderen in een meer of minder onveilige situatie thuis blijven wonen? De documentaire Alicia uit 2017 vertelt het verhaal van een meisje dat als baby meteen uithuisgeplaatst werd. De eerste jaren woonde ze in een pleeggezin. Toen haar pleegvader overleed begon voor haar een leven op verschillende leefgroepen in verschillende instellingen. Inmiddels is ze dertien jaar en verblijft ze in de Jeugdzorg Plus. Haar verhaal staat niet op zichzelf, veel uithuisgeplaatste kinderen maken meerdere door- en overplaatsingen mee. De vraag is of dat hun ontwikkeling ten goede komt. Tijdens de deelsessie bekijken we delen uit de documentaire Alicia en gaan we met elkaar in gesprek hierover. Wat zien we? Wat doen de betrokken sociaal werkers en de pedagoog? En wat is het effect daarvan op Alicia. Als je de documentaire nog niet gezien hebt, bekijk die dan van tevoren via de website van de NPO.

Mariska van der Steege is orthopedagoge en organisatieadviseur en werkt als zelfstandig adviseur, veranderaar en projectleider. In het verleden werkte ze bij het Nederlands Jeugdinstituut, waar ze zich onder andere bezighield met langdurig uithuisgeplaatste kinderen. Ze is mede-ontwikkelaar van de richtlijn Multiprobleemgezinnen.

Plenaire Afsluiting

Afbeelding: Yorneo

15:40 – 16:30u                  In gesprek met Tessa en haar behandelaren door Yorneo.

Tessa is 18 jaar en woont sinds drie jaar in het gezin van Karin en Jakob. In de periode die volgt ontmoeten Tessa en haar pleegouders diverse hulpverleners, zowel vanuit de gemeente als vanuit de jeugdzorgaanbieder – Yorneo. We gaan in gesprek met een aantal van de betrokkenen, waaronder Tessa zelf, Mirjam ter Huizen en Simon van Oijen, behandelaren van Yorneo. Er zal o.a. gesproken worden over de impact van de uithuisplaatsing, over hoe Tessa hier mee om ging, haar veerkracht en de problemen die ze hierbij ervaarde. In het bijzonder is er ruimte om vragen vanuit het publiek te kunnen beantwoorden.

Mirjam ter Huizen is als orthopedagoog-generalist, EMDR practitioner en cognitief gedragstherapeut werkzaam bij Yorneo Pleegzorg. Zij heeft uitgebreide ervaring met de behandeling van complexe trauma’s bij zowel het jongere kind als de adolescent.

Simon van Oijen is orthopedagoog-generalist en in 2010 gepromoveerd op onderzoek naar het verloop van pleegzorgplaatsingen. Sindsdien is hij als gedragswetenschapper werkzaam bij Yorneo Pleegzorg. Daarnaast verzorgt hij samen met Mirjam ter Huizen training aan pleegouders en hulpverleners over (de gevolgen van) trauma.

16:30u                  Borrel

Terug naar de Aanmeldpagina.