NVO Nieuws 10-09-2021

Zijinstroom opleiding gz-psycholoog

Tal van signalen wijzen erop dat orthopedagogen ook op langere termijn kunnen blijven instromen in de opleiding tot gz-psycholoog. Op dit moment borgt de wet (het Opleidingsbesluit gz-psycholoog) de instroom van orthopedagogen in die opleiding. Dat besluit geldt onverlet en de NVO heeft geen enkel signaal dat aanpassing op kortere termijn aan de orde zou zijn. 

Aanpassing van een wettelijk besluit vergt meerjarige ontwikkeling en besluitvorming, ook politiek. Orthopedagogen hoeven zich de komende jaren dus per definitie geen zorgen te maken over hun formele recht om te kunnen instromen in de opleiding. Uit conceptadviezen van het programma Adaptieve Vervolgopleidingen psychologie (APV) en uit mondeling overleg blijkt dat áls het Opleidingsbesluit op langere termijn zou worden aangepast, orthopedagogen zich ook dan kunnen blijven melden voor een selectieprocedure.  

De zorgelijke signalen en vragen die de NVO ook op dit moment nog binnen krijgt van leden, komen voort uit het advies beroepenstructuur psychologische zorg (20 oktober 2020). Dit advies stelde voor zijinstroom af te sluiten. Dit leidde tot heel veel onrust in onze beroepsgroep. De NVO heeft er altijd met kracht voor gepleit de zijinstroom open te houden; de voorgestelde afsluiting was één van de belangrijkste redenen om tot de ontwikkeling van een eigen beroepenstructuur over te gaan. Het op handen zijnde advies van het programma APV lijkt het tij ook voor de toekomst te keren.

Recent onderzoek van het NIVEL, in opdracht van het programma APV, laat zien hoeveel orthopedagogen de opleiding tot gz-psycholoog volgen of gevolgd hebben en hoeveel belangstelling er ook nu nog onder ook universitair opgeleide master-orthopedagogen is om die opleiding te volgen. In de nu beschikbare conceptadviezen wordt als vanzelfsprekend gesproken van ‘gz-psychologen én orthopedagogen’ en van een ‘stuwmeer’ waarvan ook orthopedagogen deel zouden uitmaken. Mondeling is vanuit het programma toegelicht dat het idee is dat, zou er op termijn een zogeheten selectieve master gz-psycholoog of psycholoog-generalist komen, ook bachelors orthopedagogiek zich kunnen melden voor selectie tot die master.

Overigens vindt de NVO het ongepast dat in conceptadviezen en onderzoeksrapporten de universitair opgeleide master-orthopedagoog wordt gekwalificeerd als ‘vakonbekwaam’; de NVO spreekt dan ook niet van een ‘stuwmeer’, wel over een ‘opleidingspotentieel.’.

Daarnaast zet de NVO onverlet in op bekostiging van de opleiding tot orthopedagoog-generalist. Immers, zou ook die opleiding worden bekostigd, dan kunnen orthopedagogen én psychologen om meer inhoudelijke redenen dan nu het geval is kiezen tussen een postmasteropleiding orthopedagogiek en een postmasteropleiding gezondheidzorgpsychologie.