Hoe is de NVO georganiseerd?

Het ledenaantal van de NVO is de afgelopen jaren gegroeid. De maatschappelijke ontwikkelingen gaan snel en zijn voor ieders werkveld anders. Om daarop actief te kunnen inspelen, is direct contact met de achterban een noodzakelijke voorwaarde. De organisatiestructuur van de NVO is dan ook gericht op een grote betrokkenheid van de leden bij activiteiten van de vereniging.

Alle besturen en commissies van de NVO worden bemenst door leden. Bovendien zijn er veel leden die de NVO vertegenwoordigen bij allerlei instanties en overlegorganen binnen het vakgebied. De leden verrichten deze werkzaamheden op vrijwillige basis.

>Organogram NVO

 

Netwerkgroepen

Op dit moment bestaan de volgende netwerken: Netwerk Lichamelijk Zintuiglijk Meervoudig Gehandicaptenzorg+ (LZMG+); Netwerk Studenten en Starters (SSO); Netwerk Orthopedagoog-Generalist; Netwerk Eigen Praktijk (WEP), waarbinnen 3 werkgroepen vallen (werkgroep Inhoudelijke Thema’s, werkgroep Zorgverzekeraars en de werkgroep Bedrijfsvoering).

Er zijn ook samenwerkingsverbanden met het NIP: Samenwerkingsverband NIP-NVO Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, Werkgroep NIP-NVO Passend Onderwijs, Werkgroep Gesloten Jeugdzorg.

Activiteiten van de netwerken/werkgroepen, worden via het bulletin en de website of via gerichte mailingen bekendgemaakt. Leden kunnen zich aansluiten bij de netwerken die voor hen van belang zijn. De netwerkgroepen richten zich op deskundigheidsbevordering, belangenbehartiging, netwerkontwikkeling, collegiaal overleg, informatievoorziening en ondersteuning van nieuwe initiatieven binnen het betreffende werkveld. Netwerkgroepen worden aangestuurd door actieve leden. Zij organiseren studiedagen, regionale werkgroepbijeenkomsten of intervisiegroepen. Enkele hebben een eigen nieuwsbrief. Binnen de netwerkgroepen kunnen projectgroepen per activiteit functioneren.

Op deze manier kan soepel worden ingespeeld op actuele thema’s en kan de doelgroep per activiteit worden bepaald.

 

ALV (algemene ledenvergadering)

De algemene ledenvergadering controleert het bestuursbeleid aan de hand van de jaarstukken.

 

Bestuur

Het algemeen bestuur van de vereniging zet de hoofdlijnen van het NVO-beleid uit en controleert de uitvoering en het effect van dat beleid. Het bestuur wordt samengesteld op basis van profielschetsen en benoemd door de ALV.

Het dagelijks bestuur ondersteunt de directie bij de dagelijkse leiding van de vereniging, en treedt zonodig namens het algemeen bestuur op. Het dagelijks bestuur maakt deel uit van het algemeen bestuur.

De samenstelling van het bestuur vindt u onder een aparte pagina via het kopje hiernaast.

 

NVO-bureau

Het bureau vervult een centrale rol in de vereniging. Naast de officiële vertegenwoordigingen vindt de communicatie tussen de verschillende geledingen voornamelijk plaats via het bureau. Het bureau werkt zowel voorbereidend als uitvoerend voor het algemeen bestuur en voor de vaste commissies en colleges. Daarnaast is het bureau een bron van informatie voor de leden en coördineert het bureau de verenigingsactiviteiten, zoals bijvoorbeeld de activiteiten van de netwerken. De directeur van het bureau is ambtelijk secretaris van het bestuur. Het NVO-bureau telt 15 medewerkers. De meeste van hen zijn op parttime-basis aan de NVO verbonden.