Petitie Jeugdzorg

Woensdag 9 oktober debatteert de Tweede Kamer over het wetsvoorstel dat de jeugdzorg decentraliseert naar de gemeenten. Voorafgaand daaraan ondertekenen o.a. GGZ-NL en Zorgverzekeraars Nederland een petitie die ervoor pleit de Jeugd-GGZ buiten deze stelselwijziging te houden. Ondanks het feit dat veel van onze leden de petitie hebben ondertekend, heeft het bestuur besloten de petitie niet te ondertekenen.

Link: href=
Meer informatie

NVO stuurt brief over Jeugdwet naar ledenTweede Kamer

Link: href=
Lees de brief

NVO-pagina in VNG-magazine


Eindrapportage 'Professionalisering in het nieuwe jeugdstelsel'

In opdracht van het ministerie van VWS heeft bureau AEF een inventarisatie gemaakt van kwaliteitstselsels in de verschillende domeinen van de jeugdzorg. Dit om te kunnen bepalen of en zo ja hoe we in het nieuwe jeugdstelsel tot een samenhangend en voor alle betrokkenen inzichtelijk kwaliteitsstelsel kunnen komen. Het rapport stelt vier scenario`s op. Binnenkort wordt het rapport aan de Tweede Kamer gestuurd. De komende periode verwachten we er intensief overleg over. De verschillende betrokkenen, brancheverenigingen, beroepsverenigingen en clientenorganisaties in de verschillende domeinen, hebben (nog) uiteenlopende meningen.

 

>Eindrapportage incl. samenvatting

>Bijlagenboek

 


Beroepsethiek als kompas in de jeugdzorg


Het wetsvoorstel voor de Jeugdwet aangeboden aan de Tweede Kamer


Animatie passend onderwijs en zorg voor jeugd


Professionalisering in de Jeugdzorg

In april 2013 gaat de aanmelding voor de tijdelijke wegingsregeling voor het Kwaliteitsregister Jeugdzorg van start. Tot en met uiterlijk 31 december 2013 is het mogelijk om van deze regeling gebruik te maken. Alle informatie voor de regeling vindt u via: >Lees meer

Informatie omtrent de aanmeldingsprocedure vindt u via: >Aanmelding tijdelijke wegingsregeling

 

 


Eerste rapportage Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd


Regionale informatiebijeenkomsten Stelselherziening Jeugdzorg

Met de stelselherziening Jeugdzorg verandert er nogal wat in bevoegdheden, verantwoordelijkheden, geldstromen. Het stelsel wordt gedecentraliseerd naar het gemeentelijk niveau. Veel gemeenten zijn zich daarop al actief aan het voorbereiden. Belangrijkste ambitie is om kinderen die om een of andere reden extra zorg nodig hebben die zorg zo preventief mogelijk, zo laagdrempelig mogelijk en zo nabij mogelijk die zorg te bieden. En zo integraal mogelijk: met de nodige aandacht voor de directe omgeving van dat kind en gericht op efficiënte en effectieve samenwerking tussen professionals en tussen instellingen.

 

Maar tussen droom en daad liggen wetten…

 

Inmiddels hebben tal van betrokken veldpartijen én individuen reacties op het wetsvoorstel ‘Geen kind buiten Spel’ uitgebracht.  

Veel leden van de NVO werken in de jeugdzorgsector. En wel in heel uiteenlopende organisaties en functies; zij zijn medewerkers en lijnfunctionarissen bij (al dan niet toekomstige) CJG’s, bureaus jeugdzorg, het gesloten kader, bij instellingen voor eerste- en tweedelijnszorg en tenslotte zijn er veel leden met een eigen praktijk, die ook actief zijn op deze terreinen. En natuurlijk zijn er leden die vanuit het (speciaal) onderwijs te maken hebben met jeugdzorg.

 

Daarom zijn er door de NVO in 2013/2013 al 3 regionale informatiebijeenkomsten georganiseerd voor onze leden, met als onderwerpen:

·         informatie over het wetsvoorstel zelf: aanleiding, doelstelling, onderdelen en doorlooptijd.

·         De stand van zaken bij de gemeenten.

·         De consequenties hiervan voor de praktijk van onze leden  


Internetconsultatie concept Jeugdzorgwet

Op 17 oktober heeft de NVO naar de ministeries van VWS en V&J gereageerd op de interconsulatie voor de concept Jeugdwet .

De NVO kan zich vinden in de grote lijnen van de wet, maar plaatst wel een aantal kanttekeningen en doet een aantal aanbevelingen. Lees hier >De reactie van de NVO op de internetconsulatie Jeugdwet

 

Lees >Alle reacties op de concept Jeugdwet.

 

Een aantal andere relevante documenten:


Verwijsindex

Wat is de verwijsindex risicojongeren (VIR)

De verwijsindex risicojongeren (VIR) is een landelijk digitaal systeem waarin hulpverleners meldingen kunnen doen over jongeren tot 23 jaar met problemen. Zo weet een hulpverlener sneller of een kind ook bekend is bij zijn collega’s. Ze kunnen dan overleggen wat de beste aanpak is voor hulpverlening. > Lees meer


Brief NVO aan Tweede Kamer over stelselherziening jeugdzorg

De NVO heeft middels een brief aan de algemene commissie jeugdzorg van de Tweede kamer gereageerd op de voortgangsbrief van de staatssecretarissen van WVS en V&J over nadere keuzes in en nadere invulling van de stelselherziening Jeugdzorg. > Lees de brief in PDF


Brief NVO-NIP aan Ministerie OC&W over Ontwikkelingsperspectief

In een brief aan OC&W reageren NVO en NIP op de notitie ‘Wat moet er ten minste in een ontwikkelingsperspectief worden opgenomen?‘ >Lees de brief in PDF